فراخوان عمومی ۱/۹۶ واگذاری مجتمع و شهرک‌های گلخانه‌ای

شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای را به متقاضیان واگذار کند.

 

مشاهده متن فراخوان