آگهی و اطلاعیه


آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار اراضی واقع در فاز دوم دشت جگین

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار


سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد اراضی واقع در فاز دوم دشت جگین شهرستان جاسک به مساحت 624 هکتار را از طریق کمیسیون ماده 2 ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی به صورت اجاره به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطلاع از شرایط و دریافت اطلاعات واگذاری اراضی مذکور پس از درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری به اداره امورپیمان ها و قراردادهای این سازمان واقع در شهرستان بندرعباس، ابتدای خیابان طلوع مراجعه نمایند.


سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان