آگهی و اطلاعیه


آگهي خرید خدمات مشاوره

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد انجام خدمات مشاوره جمع آوری و ساماندهی اطلاعات مکانی طرح های آب و خاک در محیط GIS در سطح استان هرمزگان را با برآورد 7.816.000.000 ریال و با استفاده از روش QCBS به مشاور ذیصلاح با تخصص حداقل پایه دو شبکه های آبیاری و زهکشی توام با پایه دو نقشه برداری از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. لذا از مشاوران واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به شماره فراخوان 2099003757000007 پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.
(هزینه انتشار آگهی به عهده برنده می باشد)


سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان