آگهی مناقصه انجام امور مربوط به حراست و حفاظت فیزیکی از اماکن و تاسیسات

آگهی مناقصه انجام امور مربوط به حراست و حفاظت فیزیکی از اماکن و تاسیسات