آگهی فراخوان عمومی شماره ۲-۹۷ دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامی

 

آگهی فراخوان عمومی شماره ۲-۹۷ دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع/شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای، شیلاتی و دامی