آگهی مناقصه واگذاری خدمات نمونه برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی قرنطینه بندر شهید باهنر

 

آگهی مناقصه واگذاری خدمات نمونه برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی قرنطینه بندر شهید باهنر

شیوه نامه واگذاری امور تصدی گری قرنطینه