آگهی مناقصه واگذاری خدمات نمونه برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی قرنطینه بندر شهید رجایی

 

آگهی مناقصه واگذاری خدمات نمونه برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی قرنطینه بندر شهید رجایی

شیوه نامه واگذاری امور تصدی گری قرنطینه