آگهی مناقصه واگذاری خدمات نمونه برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی محموله‌های صادراتی و وارداتی با ریسک کم و متوسط بندر شهید رجایی

آگهی مناقصه واگذاری خدمات نمونه برداری و بررسی‌های آزمایشگاهی محموله‌های صادراتی و وارداتی با ریسک کم و متوسط بندر شهید رجایی