فراخوان عمومی شماره 3-97 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع شهرک های گلخانه ای و شیلاتی

فراخوان عمومی شماره 3-97 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع شهرک های گلخانه ای و شیلاتی