فراخوان سرمایه‌گذاری شماره ۹۵/۴ در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای

 

 

فراخوان سرمایه‌گذاری شماره ۹۵/۴ در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای

مجتمع زرتوجی در شهرستان میناب