فراخوان دعوت از متقاضیان (حقیقی/حقوقی) سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت و مساحت و مستحدثات موجود تعدادی از مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای با شرایط زیر را به متقاضیان واگذار نماید