اخبار شهرستان‌ها

بندرلنگه ذخیره تصویر

بازدید از کلینک های مستقر در گمرک بندرلنگه

بررسی مسائل و مشکلات کلینیک های مستقر در گمرک شهرستان بندرلنگه 

   

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان بندر لنگه سید عبدالرضا اشرف منصوری مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان صبح روز چهارشنبه مورخ 99/7/23 جهت بررسی مسائل ومشکلات کلینیک های مستقر در گمرک شهرستان درجلسه ای که در مدیریت شهرستان بندرلنگه با ریاست محمدرضا شیخ زاده مدیر شهرستان برگزار گردید، شرکت کرده . و در پایان از کلینیک مستقر در گمرک شهرستان بازدیدکردند.