مدیریت حوزه ریاست

 

بسمه تعالی

 


 

 

* حوزه ریاست همه روزه پذیرا و پاسخگوی مراجعین محترم می باشد، ملاقات عمومی با ریاست سازمان روزهای سه شنبه در نظر گرفته شده است .

 

 

 

حوزه ریاست ماهانه پاسخگوی بیش از 150 نفر مراجعه کننده می باشد...