مدیریت امور اداری

شرح وظایف :

 

 - برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني مورد نياز سازمان.

- تهيه ، تدوين ، پيشنهاد و اجراي مقررات لازم نيروي انساني .

- انجام كليه امور پرسنلي كاركنان اعم از استخدامي ، شاغلين و بازنشستگي .

- نظارت و ارزشيابي كاركنان .

- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات و مشخصات كاركنان و به روز نمودن آنها .

 


 مشخصات پرسنل :

نام

نام خانوادگي

پست سازماني

تلفن

علی

جامعي

مدير امور اداری

317

حسین

مراداحمدي

معاون مدیر امور اداری

318

پروانه

کرمی

رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین

320
علی ذاکری رئیس اداره استخدام و کارگزینی 262
منیره

شکاری

کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان

234
فاطمه

حسین پور

کارشناس امور بازنشستگی

234
جواد

طبسی

کارشناس امور اداری

145
مهدی

مریدی

مسئول بایگانی پرسنلی

321

علی

سقائی برنطین

بایگان

321
اباصلت

عباسی دمشهری

متصدی امور دفتری 262