مدیریت امور اداری


شرح وظایف اداره استخدام و کارگزینی

 •  صدور انواع احکام کارگزینی
 • انجام امور مربوط به دریافت کد شناسه نیروهای قرارداد مشخص
 • انجام کلیه مراحل تغییر وضعیت استخدامی  تا صدور حکم رسمی قطعی
 •  بررسی و پیگیری جهت دریافت شماره مستخدم کلیه کارکنان
 • پاسخ به نامه های متقاضیان جویای کار
 • پیگیری تامین اعتبار حقوق کارکنان متقاضیان استخدامی
 • انجام کلیه امورمربوط به نقل وانتقالات کارکنان
 • صدور گواهی گذراندن کارآموزی-گواهی اشتغال بکار-گواهی ضمانت
 • بررسی وضعیت ارتقاء شغلی کلیه کارکنان وصدور حکم ارتقاء رتبه وطبقه
 • انجام امور مربوط به کسر خدمت ومعافیت متقاضیان واجد شرایط
 • هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی  برای اخذ وبکارگیری  سهمیه مشمولان وانجام امور مربوط به جذب وبکارگیری مشمولان جهت گذراندن دوره سربازی در سازمان
 • صدور فرم تسویه حساب (بازنشستگی، انتقال و...
 • دریافت استعلام تایدیه مدرک تحصیلی ارائه شده توسط همکاران
 • پیگیری نامه های وارده از سوی مجتمع های قضائی و آراء هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
 • اعلام مانده مرخصی استحقاقی سالیانه  کلیه همکاران
 • جانمایی کارکنان شاغل در پست های سازمانی تشکیلات تفضیلی
 • انجام امور مربوط به حضور وغیاب کارکنان ونظارت بر نظم وانضباط اداری
 • پیگیری حقوق و مزایای پرسنل مامور ورودی وخروجی
 • انجام امور مربوط به ارزیابی  کارکنان در قالب فرم ارزشیابی وثبت نمره در سیستم جامع اداری mis
 • انجام امور مربوط به انتخاب ،انتصاب افراد پیشنهادی جهت تصدی در پست های سازمانی مدیریتی و اجرای مصوبات کمیته سرمایه انسانی

 

شرح وظایف اداره بازنشستگی وموظفین

 • انجام امور مربوط به برقراری حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران
 • انجام امور  مربوط به بازنشستگی از طریق سنوات ارفاقی جانبازان
 • انجام امور  مربوط به از کار افتادگی و فوت از طریق صندوق بازنشستگی کشوری
 • انتقال و یا استرداد کسور بازنشستگی
 • پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج بازنشستگان
 • انجام امور  مربوط به صدور کارت منزلت از سوی سازمان بازنشستگی کشوری
 • انجام امور مربوط به برقراری حق عائله مندی زنان بازنشسته و وظیفه بگیر مجرد
 • انجام امور  مربوط به حق بیمه معوقه کارکنان ( موضوع اجرای رای ۵۱۷- ۵۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری )
 • صدور ابلاغ بازنشستگی برای کارکنان واجد شرایط بازنشستگی
 • جمع آوری اطلاعات افراد شاغل و غیر شاغل جهت تعیین تکلیف حق بیمه معوقه سنوات گذشته(درقالب تکمیل فرم ادعای سابقه)
 • برقراری حقوق وراث بر اساس فرم شماره 3 صندوق بازنشستگی کشوری وحسب مورد قطع حقوق وراث
 • بازبینی پرونده های کارگزینی شاغلین قبل از بازنشستگی از حیث کسورات و رفع نقص مدارک مورد نیاز سازمان بازنشستگی کشوری
 • صدور گواهی ضمانت وام

 

مشخصات پرسنل

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس
۱ علی جامعی مدير امور اداری 317
۲ حسین مراداحمدی معاون مدیر امور اداری 318
۳ پروانه کرمی رئیس اداره امور بازنشستگان و موظفین 320
۴ علی ذاکری رئیس اداره استخدام و کارگزینی 262
۵ منیژه شکاری کارشناس مسئول ارزشیابی کارکنان 234
۶ فاطمه حسین پور کارشناس امور بازنشستگی 234
۷ جواد طبسی کارشناس امور اداری 145
۸ مهدی مریدی مسئول بایگانی پرسنلی 321
۹ علی سقائی برنظین بایگان 321
۱۰ اباصلت عباسی دمشهری متصدی امور دفتری 262