مدیریت امور مالی


شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت

 • ثبت اطلاعات اعتبارات (موافقتنامه) هزینه ای در سیستم اعتبارات و حسابداری
 • ثبت اطلاعات ابلاغ اعتبار و تخصیص اعتبار در سیستم اعتبارات و حسابداری
 • پرداخت اسناد رسیدگی شده
 • تهیه و تنظیم حقوق کارکنان سازمان
 • ارسال اسناد حقوق به خزانه استان جهت دریافت و پرداخت حقوق
 • تهیه و تنظیم حقوق بازنشستگان
 • پیگیری و رفع خلاء کسور بازنشستگی کارکنان
 • دریافت و ارسال درآمدهای پیش بینی شده به حساب خزانه استان و مرکز
 • تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد ماهیانه و نهایی و ارسال به مراجع قانونی مربوطه

 

شرح وظایف اداره اعتبارات تملک سرمایه ای

 • ثبت اطلاعات اعتبارات(موافقتنامه) ملک سرمایه ای در سیستم اعتبارات و حسابداری
 • ثبت اطلاعات ابلاغ اعتبار و تخصیص اعتبار در سیستم اعتبارات و حسابداری
 • رسیدگی به اسناد هزینه و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه و صدور سند هزینه رسمی
 • پرداخت اسناد رسیدگی شده
 • ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت سپرده های سازمان
 • تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد ماهیانه و نهایی و ارسال به مراجع قانونی و مربوطه
 • نگهداری حساب اموال سازمان
 • نگهداری حساب انبار و صدور حواله

 

مشخصات پرسنل

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس
۱ یاسر سعیدی مدیر امورمالی  
۲ افسانه رنجبر رئیس اداره رسیدگی اسناد و دفترداری تنظیم حسابها  
۳ معصومه سیری زاده کارشناس مسئول امورمالی  
۴ معصومه اولیورهمائی کارشناس مسئول امورمالی(دفترداری و تنظیم حسابها)  
۵ مهرنوش وطن خواه کارشناس مسئول امور مالی  
۶ ملیحه علی محمدی معدنوئی کارشناس مسئول امور مالی  
۷ فریبا آدین کمک کارشناس امور مالی  
۸ عباس رازمند کمک کارشناس امور مالی  
۹ غلام ایسینی نژاد جمعدار اموال  
۱۰ صابر قادری کارشناس مسئول امور مالی در رسیدگی انبار