مدیریت امور مالی


شرح وظایف :

 • اداره دریافت و پرداخت :
 1. ثبت اطلاعات اعتبارات (موافقتنامه) هزینه ای در سیستم اعتبارات و حسابداری
 2. ثبت اطلاعات ابلاغ اعتبار و تخصیص اعتبار در سیستم اعتبارات و حسابداری
 3. پرداخت اسناد رسیدگی شده
 4. تهیه و تنظیم حقوق کارکنان سازمان
 5. ارسال اسناد حقوق به خزانه استان جهت دریافت و پرداخت حقوق
 6. تهیه و تنظیم حقوق بازنشستگان
 7. پیگیری و رفع خلاء کسور بازنشستگی کارکنان
 8. دریافت و ارسال درآمدهای پیش بینی شده به حساب خزانه استان و مرکز
 9. تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد ماهیانه و نهایی و ارسال به مراجع قانونی مربوطه
 • اداره اعتبارات تملک سرمایه ای :
 1. ثبت اطلاعات اعتبارات(موافقتنامه) ملک سرمایه ای در سیستم اعتبارات و حسابداری
 2. ثبت اطلاعات ابلاغ اعتبار و تخصیص اعتبار در سیستم اعتبارات و حسابداری
 3. رسیدگی به اسناد هزینه و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه و صدور سند هزینه رسمی
 4. پرداخت اسناد رسیدگی شده
 5. ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت سپرده های سازمان
 6. تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد ماهیانه و نهایی و ارسال به مراجع قانونی و مربوطه
 7. نگهداری حساب اموال سازمان
 8. نگهداری حساب انبار و صدور حواله

مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

پست الکترونیکی

تلفن داخلی

یحیی بهرام زاده مدیر امور مالی   213
چنگیز اسکندری معاون مدیر   211
فرخنده سلیمانی مسئول حقوق و دستمزد   208
محمد جمالی مسئول صدور چک   204
معصومه سیری زاده مسئول تنظیم حقوق بازنشستگان   205
یاسمن سالاری مسئول صدور سند حسابداری   205
عباس رازمند مسئول اعتبارات   204
سهراب خدادادی امین اموال   207
افسانه رنجبر مسئول صدور اسناد و رئیس اداره رسیدگی و تنظیم حسابها   208
غلام ایسینی نژاد مسئول صدور حواله انبار   207
محمد رحیمی مسئول رسیدگی به اسناد تملکی   204
پرویز امانی مسئول رسیدگی به اسناد هزینه ای   204