اداره امورقراردادها وپیمان ها


 شرح وظایف :

1- تهيه و ابلاغ دستور العمل ها ، بخشنامه ها ، قوانين ، و آيين نامه ها ي اجرايي مرتبط با حوزه امور قراردادها .

2- دريافت مستندات برآوردها ي فني و ريالي پروژه هايي كه اعتبارات آنها از طريق مناقصه و عقد قرارداد هزينه خواهد شد  از واحد مجري پروژه.

3- تهيه برنامه زماني مناقصه .

4- تشكيل جلسه پيش از فراخوان وبررسي وتصويب نحوه برگزاري مناقصه ، مستندات پروژه ومراحل مناقصه.

5- انجام مراحل فراخوان ، فروش يا تحويل اسناد ودريافت پيشنهادات در مهلت هاي قانوني تعيين شده .

6- تشكيل جلسات ارزيابي كيفي و كميسيون معاملات  به منظور بررسي اسناد وپسشنهاد قيمتها و تعيين برنده مناقصات  .

7- انجام امورات بايگاني و ثبت وضبط مستندات .

8- انجام امورات نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات از طريق پايگاه ملي مناقصات .

9- بررسي و كنترل قراردادها .

10- نظارت بر حسن برگزاري مناقصات و عقد قراردادها در نصابهاي كوچك و متوسط در مديريت شهرستاني  تابعه.

11- انجام امورات برگزاري مزايده و ترك تشريفات مناقصه.

12- تشكيل جلسات هيئت انتخاب مشاور وانجام امورات مربوطه  .

13- انجام امورات دبيرخانه اي كميته فني بازرگاني سازمان .

14- انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي نظارتي استاني .

15- برقراري ارتباط موثر با امور قراردادها و پيمانها در وزارتخانه مطبوع .

16- انجام ساير امورات محوله و اجراي سياستها و اولويت هاي سازمان كه به اين اداره شده باشد .


 مشخصات پرسنل :

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن

پست الکترونیکی

1

الهام نصیری مقدم

رئیس اداره

 07633662545-4