دبیرخانه


شرح وظایف :

 

1-ثبت نامه هاي وارده

2-ثبت ، اسكن و ارجاع نامه هاي وارده و صادره

3-ويرايش و پرينت نامه هاي داخلي و صادره

4-انجام امور ارسال و مراسلات و تفكيك مکاتبات

5-ثبت ماموريت پرسنل

6-تايپ گزارشات و صورتجلسات

7- اسكن نامه هاي اسكان و گزارشات و پيوست نامه هاي صادره و ارسال به واحدها

8- دریافت و ارسال  نمابر - دريافت و ارسال مكاتبات از طريق شبكه دولت

 


 مشخصات پرسنل :

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان شغل

پست الكترونيك

1

مريم رضواني

مسئول دبيرخانه

 

2

وجيهه هاشمي پور

مسئول نمابر و شبكه دولت-ارسال مراسلات

 

3

معصومه ابوالپور

ماشين نويس

 
4

فاطمه حسين پور

مسئول پرينت

 
5 خدیجه آقاپور    
6 مهسا لشکری پناه