مدیریت امور سرمایه گذاری

شرح وظایف :

الف  : شرح وظایف مديريت امور سرمايه گذاری :

1- برنامه ریزی برای هدایت و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از وجوه اداره شده و منابع  داخلی بانکها جهت توسعه بخش کشاورزی همراه با نظارت مستمر بر عملکرد حذب تسهیلات.

 

2- هدایت بخشهای تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان جهت توزیع مناسب تسهیلات مصوب بر اساس اهداف و اولویت های مورد نظر .

 

3- ارائه نظرات کارشناسی در دفاع از تسهیلات مورد نیاز طرحها و فعالیتهای سازمان .

 

4- برقراری ارتباط لازم با بانکهای عامل و دستگاههای ذیربط جهت پیگیری و تحقق اهداف فوق الذکر .

 

ب  : مفاهیم سرمایه گذاری و کارآفرینی :

تسهیلات بانکی :

اعتبارات و حمایتهایی است که در چارچوب تبصره های قانون بودجه سالیانه و منابع داخلی بانکها با اقدام دستگاه اجرایی ازطریق بانکهای عامل به صورت تسهیلات سرمایه گذاری یا درگردش  پرداخت می گردد.

 

اعتبارات سرمایه گذاری :

اعتباراتی که برای انجام امور اساسی و عملیات زیربنایی و خرید کالاههای سرمایه ای بصورت بلند مدت  در جهت انجام   فعالیت های مشخص پرداخت می گردد. مدت زمان باز پرداخت این تسهیلات بر اساس بازدهی فعالیت های ذیربط و سایر ضوایط مصوب تعیین می گردد.

 

اعتبارات سرمایه در گردش :

تسهیلاتی که به منظور تامین  نقدینگی یا برای سرمایه درگردش یک واحد بهره برداری برای تامین نهاده های  اولیه  مورد نیاز تولید پرداخت می گردد. مدت زمان باز پرداخت این تسهیلات معمولا"  یکساله می باشد.

 

وجوه اداره شده :

منظور اعتباراتی است که براساس قراردادهای منعقد شده بین دستگاه اجرایی و بانک و با معرفی دستگاه اجرایی و از طریق بانک عامل به دو صورت تلفیقی و یارانه دار جهت اعطای تسهیلات سرمایه گذاری و سرمایه در گردش در اختیار متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی قرار می گیرد.

 

اعتبارات تلفیقی :

این اعتبارات تلفیقی / ترکیبی از منابع داخلی بانک و وجوه دولتی می باشد که پس از بهره برداری طرح علاوه بر منابع داخلی بانک تمام یا بخشی از وجوه دولتی نیز از طریق بانک وصول و به حساب خزانه برگشت می شود. در این نوع اعتبارات معمولا به وجوه دولتی سودی تعلق نمیگیرد.

 

اعتبارات یارانه دار :

اصل این اعتبار از منابع داخلی بانک تامین می گردد و وجوه دولتی از طریق بانک عامل بابت بخشودگی بخشی از سود و کارمزد متعلقه (معمولا 5 درصد) به طرح اختصاص می یابد .


 مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

روح الله شهابی

مدیر امور سرمایه گذاری

304

 

سعید مشغولی

کارشناس تسهیلات بانکی

305

tashilat_hormozgan@yahoo.com

مهدی دهقانی

کارشناس تسهیلات