مدیریت امور سرمایه گذاری

 

 

 

خدمات و فرآیند گردش کار

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلاتی (اشخاص حقیقی و حقوقی)

 • درخواست كتبي
 • معرفينامه دستگاه اجرائي (جهاد کشاورزی شهرستان)
 • رونوشت مدارک شناسائی (شناسنامه و کارت ملی)
 • رونوشت جواز تاسيس يا پروانه بهره برداري ، پروانه تاسیس
 • طرح توجيهي به همراه نقشه ساختماني و استقرار ماشين آلات (پروانه ساختمان) با تائيد دستگاه اجرائي
 • رونوشت سند زمين محل اجراي طرح يا سند واگذاري  
 • پيش فاكتور خريد تجهيزات يا قرارداد ساخت و تاسيسات
 • مجوز برقراري انشعاب آب و برق و اعلام هزينه هاي مورد نظر
 • رونوشت آخرین فیش واریزی برق و آب در صورت برقراری
 • رونوشت پروانه چاه آب
 • ليست ماشين آلات موجود مربوط به طرحهاي نيمه تمام
 • ميزان موجودي مواد اوليه در طرحهاي موجود مربوط به سه سال گذشته
 • اظهارنامه مالياتي سه سال گذشته و آخرين ترازنامه آزمايشي سال جاري (براي طرحهاي موجود)
 • گزارش حسابرسي براي طرحهاي موجود (پيوست صورتهاي مالي)
 • مجوز دامپزشكي براي طرحهاي آبزي پروري و سردخانه و عمل آوري و بسته بندي (تائيد نقشه هاي ساختماني)
 • مجوز محيط زيست
 • مجوز بهداشت براي طرحهاي مواد غذائي
 • فتوكپي مدرك تحصيلي مديران شركت
 • جدول زمان بندي اجراي طرح اعم از مالي و فيزيكي و اعلام درصد پيشرفت كار
 • كليه مدارك مربوط به شركت در مورد اشخاص حقيقي مانند:
 • فتوكپي اساسنامه و اصل آن
 • اظهارنامه
 • آخرين صورتجلسه و مجمع عمومي
 • آخرين آگهي تغييرات به همراه روزنامه رسمي
 • آگهي تاسيس به ضميمه روزنامه رسمي

** کلیه مدارک می بایستی دارای اعتبار باشند **

 

قراردادهای عاملیت :      http://www.facilty.agri-jahad.ir

 

قوانین و مقررات :           http://www.facilty.agri-jahad.ir


فرمهای مورد استفاده قابل دستیابی در بخش فرمهای الکترونیکی سایت

 • - اعتبار ردیف 520000 با عاملیت بانک ملی
 • - اعتبار بنگاههای زودبازده
 • - اعتبارات تبصره ای
 • - اعتبارات سرمایه در گردش