اداره آمار، فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

روش هاي تهيه آمار در بخش كشاورزي


 • آمارهای ثبتی
 • نمونه گیری

مراحل تهیه یک طرح آمارگیري :

 • هدف كلي
 • جامعه آماری
 • جامعه هدف
 • واحدهای آماری
 • چارچوب
 • زمان آماری
 • زمان آمارگیری
 • روش جمع آوری داده ها

هدف كلي : برآورد اطلاعات محصولات زراعي و باغي .

جامعه آماری : مجموع اعضايي كه داراي حداقل يك ويژگي مشترك باشند كه بتوان آنها را از ساير جوامع متمايز كرد ، جامعه آماري گويند .

جامعه آماری باید به استناد : محتوای جامعه یا عناصر آن ، واحدهای مرتبط با محدوده‌ جغرافیای و زمان آمارگیری شناخته شود .

جامعه آماري طرح : تمامي خانوارهای واقع در مناطق روستايي و بهره برداران مناطق شهري استان .

جامعه هدف : جامعه‌اي است كه مي خواهيم با بررسي صفات اعضاي آن به نتايجي دست يابيم .

در یک طرح آماری : واحد آماری جزیی از جامعه است که اطلاعات در مورد آن جمع آوری می شود .

چارچوب آماري : فهرستي از واحدهای نمونه گیری در جامعه است و بايد به هنگام باشد. در واقع نقش چارچوب در آمارگیری ، فراهم كردن تعیین حدود کار آمارگیری و شناسایی واحدهای مورد مراجعه از سایر واحدها است . ( از چارچوب سرشماري عمومي كشاورزي سال 82 استفاده گرديده است )

زمان آماري : زمانی است که اقلام آماری به آن وابسته است. و بسته به مورد ممكن است روز، هفته ، ماه ، فصل يا سال باشد . (در طرح زراعي سال زراعي 88-87 و باغي سال 1387 مي باشد )

زمان آمارگيري : محدوده‌ مشخصي از زمان است كه در آن محدوده زماني ، آمارگير به واحد هاي آماري مراجعه نموده و داده هاي مورد نظر جمع آوري مي شود .

نوع آمارگيري : نمونه گيري دو مرحله اي .

روش آمارگيري : ده گردشي .

روش جمع آوری داده ها : مراجعه مستقیم به واحدهای آماری و تکمیل پرسشنامه توسط آمارگیر .


فعاليتهاي حوزه آمار

 

 

اداره آمار و فن آوري اطلاعات مشتمل برد و بخش می باشد :

 

الف ) طرحهای آمارگیری سالانه :

1- اجراي طرح آمارگيري از محصولات زراعي ( گندم و جو - ساير محصولات ) ، باغي هر كدام داراي دو پروژه :پيشرفت كشت و هزينه توليد می باشند .

ب ) تهیه اطلاعات پايه کارشناسی و ثبتی :

1- تهیه كتابچه آماري اطلاعات پايه بخش . (زير بخشهاي توليدي- به تفكيك شهرستان ، دهستان )

2- تهیه اطلاعات پایه و عمومي در قالب سیمای عمومی بخش کشاورزی . ( به درخواست دفتر هماهنگی امور استان ها - تعدادفرم : به تعداد شهرستانهاي تابعه ، هر فرم : 13 جدول )

3- تهیه سیمای عمومی بخش کشاورزی استان . ( به درخواست دفتر آمار و فن آوري اطلاعات  بمنظور تدوين آمارنامه کشوری - تعدادزير بخش: 24 ،  تعداد جداول : 245)

4- تهیه سیمای عمومی بخش کشاورزی دفتر برنامه ریزی ، بودجه و کارآفرینی .

 


 

الف ) طرح آمارگیری از محصولات زراعی و باغی

 

مراحل اجرایی :

 

1- فهرست برداری از کلیه مکانها وخانوارهای ساکن و غیرساکن و موسسات عمومی و شرکتهای هر آبادی .

2- مشخص نمودن بهره برداران ، سطوح زیرکشت ، کد وسعت و شماره ردیف هربهره بردار .

3- تعیین نمونه های کوچک و بزرگ هر آبادی .

4- تعیین نمونه های هزینه تولید هر آبادی ( محصولات زراعی ) .

5- تکمیل پرسشنامه بهره برداری برای بهره برداران نمونه کوچک و بزرگ .

6- تکمیل فرم هزینه تولید برای بهره برداران تعیین شده .

7- بازبینی فرمهای تکمیل شده .

8- تهیه لیست ضرایب آبادیهای نمونه .

9- تهیه اطلاعات محدوده آبادیهای نمونه براساس فرمهای تکمیل شده هرآبادی واستعلام از معتمدین و کشاورزان خبره محلی .

10- تهيه اطلاعات و تکمیل پرسشنامه های مربوط به مناطق شهری .

11- انجام عملیات داده آمایی .

12- تهیه لیست اشکال دار و مرتفع نمودن اشکالات احتمالی ورود اطلاعات به سیستم .

13 - انجام عمليات نظارت فنی در هر طرح حداقل 25% از آبادیهای نمونه .

14- ارسال داده های جمع آوری شده به دفتر آمار و فن آوری اطلاعات( پس از انجام بررسی نهایی) جهت استخراج اطلاعات و تدوین آمارنامه کشوری .

 


 

فرم فهرست برداری

 

 

از سه فرم 1.2.3 تشکيل شده است :

 • فرم 1: فهرست خانوار بهره بردار ساکن
 • فرم 2: فهرست بهره برداران غیر ساکن
 • فرم 3: فهرست شرکت ها و موسسات عمومی

مراحل فهرست برداري :

 

                       درج كليه مكانهای آبادي

                       تعيين خانوارها

                       مشخص نمودن بهره برداران باغي

                       انتخاب بهره برداران نمونه

 

* از فرم 1و2و3 به عنوان چارچوب مرحله دوم برای انتخاب بهره برداران نمونه استفاده می نمایم لذا به لحاظ اهمیت موضوع و کاهش خطای نمونه گیری مرحله .

 

         1. هيچ بهره برداری از قلم نيافتد

         2. هيچ بهره برداری بيش از يک بار فهرست نشود

         3. آبادی نمونه همان آبادی مورد نظر باشد

         4. نهايت دقت در پرسش و پاسخ انجام گيرد

 


 

فهرست برداری از طریق ده گردشی در آبادی مورد نظر انجام می گیرد :

 

         1. نقطه مشخصی را جهت شروع ( ترجيحاً جنوب غربی آبادی ) در نظر بگيرند .

         2. روی اولين درب علامت ضربدر ( × ) قيد گردد .

         3. مسير حرکت را با علامت فلش بر روی هر درب مشخص نمايد .

         4. شماره مکان را در بالای فلش قيد نمايد .

         5. در پايان فهرست برداری در آبادی مورد نظر روی اولين مکان که با علامت × مشخص شده بود ، دايره بکشید و در پائين فلش آن جمله طرح آمارگيری نمونه ای از باغات سال 87 را بنويسيد .

         6. اگر در آبادی بلوک بندی شده ، فهرست برداری را برای هر بلوک انجام دهيد .

         7. مشخص نمودن خانوارها و بهره برداران .

         8. درج سطح زير كشت و كدبندي بهره برداريها .

         9. تعيين تعداد بهره برداران نمونه ، درج شماره رديف در فرم فهرست برداري و انتخاب بهره برداران نمونه .

 


 

چکیده متن قانون بودجه سال 1389 ، مرتبط با جهاد کشاورزی 

 PDF

Size : 2.37 MB