مدیریت امور زراعت

 

مشخصات احداث کشت داربستی گوجه فرنگی

تهیه نشاء مکانیزه گوجه فرنگی

 


مشخصات سازه فلزي در سطح 10000متر مربع داربستی

 

الف- 1120عدد لوله 5/1اينچ با متعلقات

ب-  فونداسيون هر پايه به وزن 80-50كيلوگرم بسته به شرایط خاک

ج- توری  shade به وزن اتن

د- خريد لوله 25/1اینچ به تعداد 69عدد

ه- طناب قیم

و- سیم مفتولی5/2-3میلی متر به وزن 1700کیلوگرم

 

درآمد نا خالص(10000متر مربع)

 

ريال720000000=  4000ريال (ميانگين قيمت)   ×    180000كيلوگرم( متوسط عملكرد

 

درآمد خالص                 

ريال99420000 =620580000-720000000

 

هزينه توليد نشاء براي يك هكتار

سنتي

استاندارد بابذرهيبريدF1  (زود رس- مقاوم به بيماري ويروسي -بازار پسندي بالا- عملكرد بالا)

  • مصرف بذر:125000دانه(نيم كيلوگرم)
  • بهاي هر دانه بذر:100ريال
  • كل بهاي خريد بذر:12500000ريال
  • هزينه خريد بذردر سطح14500هكتار:181250000000ريال
  • مصرف بذر:17000دانه(68 گرم)
  • بهاي هر دانه بذر:100ريال
  • كل بهاي خريد بذر:1700000يال
  • هزينه خريد بذردر سطح14500 هكتار:24650000000ريال

بهاي اضافه پرداخت بذر كشاورزان در روش سنتي نسبت  به بذر F1 میلیارد ریال6/156

 


 

  کاشت سورگوم

 


 

 

 

سورگوم يكي از محصولات علوفه اي  است كه با توجه به شرايط اقليمي سخت وشكننده استان ومحدوديت هاي كمي وكيفي منابع آبي سازگاري قابل توجهي دارد . سورگوم داراي خصوصيات زراعي بسيار خوب از جمله رشد  سريع  بوده ودر مدت كوتاهي (50روز ) محصول مي دهد هزينه توليد اين محصول با توجه به عملكرد بالاآن پايين بوده واز لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد

 

کشت سورگوم  به صورت علوفه سبز وعلوفه خشك

 

سطح زیر کشت (متر مربع)

ارقام مورد کشت

حداکثر تاریخ کشت

تعداد چین

میانگین عملکردسورگوم

2500

اسپید فید

15شهریورماه

3-4

40تن  در 2500 متر مربع

 

 هزینه های کاشت

 

شخم

دیسک

لولر

کود شیمیایی

کود پاشی

بذر

بذرکاری

جمع

80

40

40

80

40

130

40

450

قیمت به هزار ریال (در2500متر مربع)

 

 هزینه های داشت   

 

 

آب بها

کارگر آبیاری

کولتیواتور

سموم آفت کش

کود پاشی

سم پاشی

جمع

سال اول

300

400

400

100

50

50

1700

قیمت به هزار ریال (در2500متر مربع)

 

 هزینه های  برداشت

قیمت به هزار ریال (در2500متر مربع)  

 

برداشت دستی

برداشت ماشين

هزینه حمل

بسته بندی

جمع

سال اول

1000

1000

250

400

2650

سایر هزینه ها    

 

قیمت به هزار ریال (در2500متر مربع)  

 

اجاره زمین

کارگر

سایر هزینه ها

جمع

 

سال اول

500

150

150

800

 

قیمت تمام شده هرکیلو گرم محصول سورگوم علوفه سبز   :  

           ريال          140  =40000تن ÷5600000

 

درآمد ناخالص سورگوم(علوفه سبز در سطح 2500 متر مربع) :

   ریال     16000000 =ريال400×40000تن

 

درآمد خالص سورگوم (علوفه سبز در سطح 2500 متر مربع) :

        ریال    10400000=5600000-16000000

 

تولید سورگوم (علوفه خشک)به کیلو :

     10000=4÷40000عملکرد در 2500 متر مربع

 

درآمد ناخالص علوفه خشک در 2500 متر مربع ریال:

                          10000000=1000× 10000

 

درآمد خالص علوفه خشک در 2500 متر مربع :

             ریال      4400000=5600000-10000000

 

 

 

 


 

 

طرح توسعه کشتهای داربستی محصولات سبزی وصیفی