مدیریت امور زراعت

سطح زیر کشت محصولات (هکتار)

گندم

14000

کلزا

800

جو

1200

کنجد

1000

گوجه فرنگی

15000

پیاز

10500

بادمجان

10000

ذرت دانه ای

7000

سورگوم

700