مدیریت امور باغبانی


 شرح وظایف :

 

مشخصات پرسنل :

 

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

119

مدیر امور باغبانی

مسعود گرگیج

120

معاون مدیر امور باغبانی

معصومه عباسی

121

کارشناس مسئول نخیلات

طاهره ملاحی

121

کارشناس مسئول مرکبات

زهرا نصیبی

121

کارشناس زیتون و میوه های سردسیری

نجمه جعفری

118

کارشناس مسئول گلخانه و قارچ

مهراب عبدالعلیان

118

کارشناس مسئول نخیلات

ابراهیم حیدری شالمائی