مدیریت حفظ نباتاتنماتد سيست سيب زميني

کرم سرخ ثانوی پنبه

مگس میوه مدیترانه ای

گرينيگ

پروانه مينوز گوجه فرنگي

سرخرطومی حنایی خرما

مینوز گوجه فرنگی

دستورالعمل اجرایی ردیابی و مدیریت پروانه مینوز گوجه فرنگی

دستورالعمل شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی و کنترل تلفیقی آفات خرما

 

برنامه کنترل سن

دستورالعمل اجرايي مبارزه تلفيقي با علفهاي هرز گندم هرمزگان

دستورالعمل افات گرمسیری و نیمه گرمسیری

دستورالعمل تعیین تراکم جوندگان

دستورالعمل تله گذاری و ردیابی شب پره کرم سرخ ثانویه پنبه

دستورالعمل ردیابی گرینینگ

دستورالعمل ردیابی و مبارزه با پسیل

دستورالعمل سرخرطومی حنایی خرما

دستورالعمل سرمازدگی

دستورالعمل کنترل  تلفیقی نخیلات

دستورالعمل کنترل جوندگان

دستورالعمل مگس میوه مدیترانه ای

ردیابی و مدیریت پروانه مینوز گوجه فرنگی.

سیست  سیب زمینی

مگس مینوزگوجه فرنگی

لیست سموم حذف یا تعلیق شده

 

 دستورالعمل اجرایی کنترل علف‌های هرز و مصرف علف‌کش‌ها در زراعت کلزا

 دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری اسکلروتینیا در زراعت کلزا

 دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سنک بذرخوار کلزا

 دستورالعمل اجرایی کنترل شته مومی کلزا

 دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماری فوما در زراعت کلزا