مدیریت حفظ نباتات


 

                        

 

 


 

اطلاعات مربوط به خدمت

دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

شركت ارائه دهنده خدمت : مدیریت حفظ نباتات

نام خدمت : صدور گواهي بهداشت نباتی جهت محصولات صادراتی

تعريف خدمت : صدور گواهی بهداشت نباتی جهت محصولات کشاورزی صادراتی پس از انجام تشریفات قرنطینه ای و تایید سلامت محموله توسط قرنطینه گیاهی

ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : -----------

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قانون حفظ نباتات کشور

زمان ميانگين براي سرويس : یک روز

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رایگان

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : 1- اظهار نامه گمرکی 2- تکمیل فرم نمونه برداری کالا

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه به مراکز قرنطینه گیاهی مستقر در بنادر و فرودگاههای استان و یا مدیریت حفظ نباتات

آدرس محل مراجعه : در بندر عباس بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر (ساختمان قرنطینه گیاهی) مرکز قرنطینه گیاهی بندر لنگه در اسکله این شهر و در سایر شهرستانهای استان واحد حفظ نباتات مستقر در مدیریت های جهاد کشاورزی

تلفن : 07614514246-07614513409


اطلاعات مربوط به خدمت

دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

شركت ارائه دهنده خدمت : مدیریت حفظ نباتات

نام خدمت : صدور مجوز ترخیص کالای وارداتی

تعريف خدمت : صدور مجوز ترخیص جهت محصولات کشاورزی وارداتی

ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : -----------

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قانون حفظ نباتات کشور

زمان ميانگين براي سرويس : یک روز

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رایگان

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : 1- اظهار نامه گمرکی 2- تکمیل فرم نمونه برداری کالا 3-ارائه گواهی بهداشت نباتی مبدا 4- ارائه سایر مدارک مورد نیاز حسب نوع ریسک کالا که در سایت www.ppo.ir آمده است.

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه به مراکز قرنطینه گیاهی مستقر در بنادر و فرودگاههای استان و یا مدیریت حفظ نباتات

آدرس محل مراجعه : در بندر عباس بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر (ساختمان قرنطینه گیاهی) مرکز قرنطینه گیاهی بندر لنگه در اسکله این شهر و در سایر شهرستانهای استان واحد حفظ نباتات مستقر در مدیریت های جهاد کشاورزی

تلفن : 07614514246-07614513409

 


اطلاعات مربوط به خدمت

دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

شركت ارائه دهنده خدمت : مدیریت حفظ نباتات

نام خدمت : صدور مجوز ترخیص کالای ترانزیتی

تعريف خدمت : صدور مجوز ترخیص جهت محصولات کشاورزی ترانزیتی

ساير دستگاه هاي مرتبط در جهت انجام خدمت : -----------

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت : قانون حفظ نباتات کشور

زمان ميانگين براي سرويس : یک روز

هزينه هاي مربوط به انجام خدمت : رایگان

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت : 1- اظهار نامه گمرکی 2- تکمیل فرم نمونه برداری کالا 3-ارائه گواهی بهداشت نباتی مبدا 4- ارائه سایر مدارک مورد نیاز حسب نوع ریسک کالا که در سایت www.ppo.ir آمده است.

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه به مراکز قرنطینه گیاهی مستقر در بنادر و فرودگاههای استان و یا مدیریت حفظ نباتات

آدرس محل مراجعه : در بندر عباس بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر (ساختمان قرنطینه گیاهی) مرکز قرنطینه گیاهی بندر لنگه در اسکله این شهر و در سایر شهرستانهای استان واحد حفظ نباتات مستقر در مدیریت های جهاد کشاورزی

تلفن : 07614514246-07614513409


 اطلاعات مورد نیاز بهره برداران

شرایط متقاضیان و بهره برداران دفع آفات

 

 
نماتد سيست سيب زميني

کرم سرخ ثانوی پنبه

مگس میوه مدیترانه ای

گرينيگ

پروانه مينوز گوجه فرنگي

سرخرطومی حنایی خرما

مینوز گوجه فرنگی

دستورالعمل اجرایی ردیابی و مدیریت پروانه مینوز گوجه فرنگی

دستورالعمل شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی و کنترل تلفیقی آفات خرما

 

برنامه کنترل سن

دستورالعمل اجرايي مبارزه تلفيقي با علفهاي هرز گندم هرمزگان

دستورالعمل افات گرمسیری و نیمه گرمسیری

دستورالعمل تعیین تراکم جوندگان

دستورالعمل تله گذاری و ردیابی شب پره کرم سرخ ثانویه پنبه

دستورالعمل ردیابی گرینینگ

دستورالعمل ردیابی و مبارزه با پسیل

دستورالعمل سرخرطومی حنایی خرما

دستورالعمل سرمازدگی

دستورالعمل کنترل  تلفیقی نخیلات

دستورالعمل کنترل جوندگان

دستورالعمل مگس میوه مدیترانه ای

ردیابی و مدیریت پروانه مینوز گوجه فرنگی.

سیست  سیب زمینی

مگس مینوزگوجه فرنگی

لیست سموم حذف یا تعلیق شده