اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی

 شرح وظایف :

 

1-    تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه مكانيزاسيون با همكاري قسمت هاي ذيربط در استان در قالب سياستها وبرنامه هاي كلان و تهيه طرحهاي مكانيزاسيون خاص هر محصول استان .

2-   جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون در خصوص ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي مكانيزاسيون و تعميرگاه هاي موجود در استان . طبقه بندي ، بهنگام سازي و انتشار و انعكاس آنها به مراجع ذيربط .

3-   برآورد كمي و كيفي ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب متناسب با ويژگي هاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و اقليمي هر منطقه و تعيين ضوابط و توزيع سهميه استان بين شهرستانها بر اساس سياستهاي مركز و نظارت بر توزيع توسط شهرستانها .

4-   ساماندهي ونظارت بر صدور مجوزهاي لازم براي ايجاد واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي در سطح استان و نظارت بر عملكرد آنها و هماهنگي با واحدهاي مرتبط دروني وبيروني سازمان جهاد كشاورزي استان جهت توسعه ، تقويت ، هدايت و حمايت از واحدهاي مكانيزاسيون و تشكل هاي صنفي آنها ، .

5-   ظرفيت سنجي و تدوين نظام استقرار واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي در استان و درجه بندي و سازماندهي واحدهاي مكانيزاسيون و انتخاب و تشويق واحدهاي نمونه بر اساس سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

6-   بررسي عوامل موثر در موفقيت واحدهاي مكانيزاسيون جهت معرفي و توسعه آنها و شناسايي موانع و مشكلات موجود در ايجاد و پايداري آنها .

7-   تهيه گزارشات مقايسه اي ساليانه در خصوص تغييرات شاخص ها ، روند ايجاد واحدهاي مكانيزاسيون ، عملكرد ، وضعيت شاغلين ، امكانات و تعداد ، نوع و مدل ماشين هاي تحت مالكيت آنها ، ميزان تاثير عمليات مكانيزاسيون در افزايش عملكرد محصولات و سهم ماشين در هزينه توليد ميزان بهره وري از ماشين ها و انرژي مصرفي بازاي واحد توليد ، در طول برنامه در استان و انعكاس آنها به مركز توسعه مكانيزاسيون و مراجع ذيربط استاني .

8-   بررسي دوره و تناوب كشت محصولات مختلف زراعي با ذكر سطح زير كشت و زمان برداشت با توجه به دوره كشت و تهيه تقويم زراعي و تقويم عمليات ماشيني و انعكاس آن به مركز .

9-   بررسي عملكرد ساليانه ماشين هاي نيرو محركه(تعداد روزهاي كاركرد واقعي و تعداد روزهاي خرابي ماشين و لنگي كار در دوره هاي كاري ) در استان و انعكاس به مركز .

10-  نظارت برايجاد مزارع الگويي براي توسعه كاربرد فناوري و روشهاي جديد و مناسب و ارزيابي عملكرد ماشينها و ادوات الگوئي و بررسي سازواري آنها به ارسال گزارشات فني به مركز .

11-  نظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي توسط واحدهاي ذيربط در سطح استان و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش ضايعات خصوصاً در مرحله برداشت غلات و همكاري  در برنامه ريزي و همچنين نظارت بر مديريت و آرايش و بكار گيري كمباين در داخل و خارج استان .

12- نياز سنجي و برنامه ريزي و پيگيري براي اجراي دوره هاي آموزشي بهره برداران بخش کشاورزی با هماهنگي مدیریت ترویج در زمينه تعمير ، نگهداري و كاربرد صحيح ماشينها و ادوات جهت ارتقاء سطح دانش فني كاربران آنها ، كارشناسان ، مروجين و اعضاي واحدهاي مكانيزاسيون .

13- شناسايي اشكالات فني ماشين ها ، ادوات و تجهيزات و انعكاس به مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و نظارت بر فعاليت صنعتگران و سازندگان ادوات در سطح استان و رسيدگي به شكايات خريداران آنها .

14- برنامه ريزي و انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم براي ايجاد نمايشگاه ماشينها ، ادوات و تجهيزات كشاورزي در سطح استان در طول سال توسط ارگانهاي ذيربط .

15- بررسي و شناخت تنگناها و مشكلات و اعلام نياز و پيشنهادات و همكاري در اجراي برنامه ها و سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي .

16- مطالعه و برنامه ریزی جهت توسعه مکانیزاسیون بخشهای منابع طبیعی ،اموردام،شیلات وآبزیان.

 

17-مطالعه وبرنامه ریزی در جهت توسعه کشاورزی حفاظتی وکشاورزی دقیق واستفاده از تکنولوژی های جدید در این بخش.

 18-نظارت بر توزیع سوخت بخش کشاورزی.  

 


 مشخصات پرسنل :

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

پست الکترونیکی

شاهین شاهی زاده رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی 09177670182

shadbashan@gimil.com

مجتبی خوارزمی کارشناس مکانیزاسیون 09107070104

Ilar1381@yahoo.com

محمد مهدی اهتمام کارشناس ماشینهای کشاورزی 09177618802

Soheil_khan_2010@yahoo.com