مدیریت طیور وزنبور عسل

 

خدمات قابل ارائه وزارت جهاد كشاورزي به مردم

الف -

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع:

اخذ تسهیلات بانکی در بخش دام و طیور

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

معاونت بهبود تولیدات دامی

شرح فرآيند انجام خدمت :

1- ارائه درخواست متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا مراکز خدمات

2- تکمیل فرمهای مربوطه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و ارسال پرونده به کمیسیون اقتصادی سازمان

3- بررسی فنی با حضور زیر بخشهای ستادی و ارسال به بانک در صورت تایید

4- نظارت بر حست اجرای طرح در معاونت بهبود تولیدات دامی

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان -مراکز خدمات

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

یک ماه

هزينه‌ها و شماره حساب واريز وجه جهت انجام خدمت :

 

شرايط متقاضي خدمت :

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

داشتن مجوزها و مستندات شامل پروانه تاسیس،مدرک آب وبرق زمین ،طرح توجیهی ،کپی شناسنامه و کارت ملی و عکس ،در صورت داشتن شرکت مدارک مربوط به ثبت شرکت

نحوه دسترسي به خدمت :

مراجعه حضوری

متصديان انجام كار :

الف - در استان - نام و نام خانوادگي:

علیرضازرگرنیا - رحمت اله امانی

پست : کارشنای دامپروری ، کارشناس برنامه ریزی

تلفن : 6668411

ب- شهرستان :

نام و نام خانوادگي:                    تلفن :

آدرس محل مراجعه :

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز خدمات

تلفن :

 

فرم‌هاي خدمت : (به تعداد فرم‌هاي مربوطه 4 سطر بعدي تكميل گردد.)

 

نام فرم :

 

كد فرم :

 

توضيحات فرم :

 

توضيحات :

 

ب -

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

توزیع جو یارانه ای

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

معاونت بهبود تولیدات دامی

شرح فرآيند انجام خدمت :

 

 

1- ارائه درخواست متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

2- صدور معرفینامه توسط جهاد کشاورزی شهرستان به تعاون روستائی شهرستان

3- صدور معرفینامه توسط تعاون روستائی شهرستان به انبارهای تعاون روستائی در شهرستانهای  لار و لامرد و فسا

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان - شرکت تعاونی روستائی

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

5 - 3  روز

شرائط متقاضی و شرائط فروش جو :

 

1- نامه شماره 51924/211/109/204 مورخ 13/7/89 سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به انضمام دستورالعمل شماره 49990/211/109/204 مورخ 24/6/89 و اصلاحیه شماره 51923/211/109/204 مورخ 13/7/89

2- نامه شماره 21516/611/29/205 مورخ 27/7/89 سازمان تعاون روستائی استان با عنوان تعاون روستائی شهرستان در خصوص شرائط فروش جو شرائط فروش ( پیوستی )

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

نحوه دسترسي به خدمت :

مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

متصديان انجام كار :

الف - ستاد : - نام و نام خانوادگي: عباس زارعی

عنوان پست: مدیر امور دام  

تلفن:    6668411

ب- شهرستان - نام و نام خانوادگي:  مسئولین ادارات امور دام شهرستانها

عنوان پست: مسئول اداره امور دام

تلفن :

آدرس محل مراجعه :

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن :

 

فرم‌هاي خدمت :

 

نام فرم :

 

كد فرم :

 

توضيحات فرم :

 

توضيحات :

 

ج -

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع :

صدور شناسنامه زنبور داری

نام واحد ارائه دهنده خدمت :

معاونت بهبود تولیدات دامی

شرح فرآيند انجام خدمت :

1- مراجعه متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و ارائه درخواست

2-معرفی متقاضی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به معاونت بهبود تولیدات دامی

3- کنترل مدارک مربوطه و اخذ آزمون از متقاضیان جدید در معاونت بهبود تولیدات دامی

4- معرفی متقاضی توسط معاونت بهبود تولیدات دامی به تعاونی زنبور داران جهت اخذ دفترچه زنبور داری

ساير دستگاههاي مرتبط در جهت انجام خدمت :

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان - تعاونی زنبورداران

زمان ميانگين براي ارائه خدمت :

7 روز

هزينه‌ها و شماره حساب واريز وجه جهت انجام خدمت :

مبلغ000/200 ریال برای صدور شناسنامه و مبلغ000/500 ریال برای عضویت در تعاونی به حساب شماره 500468083 مهرگستربانک کشاورزی به نام شرکت تعاونی زنبورداران سواحل خلیج همیشه فارس

شرايط متقاضي خدمت :

زنبوردار و دارای 40 کلونی زنبور عسل باشد

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

ارائه گواهی آموزش فنی و حرفه ای زنبورداری یا موفقیت در آزمون

کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان - ثبت آمارگیری کندو در آمارگیری سالیانه - 2 قطعه عکس

نحوه دسترسي به خدمت :

 

متصديان انجام كار :

الف - در استان - نام و نام خانوادگي: فرهاد بشیری 

پست:  کارشناس مسوول زنبور عسل             

تلفن:6668411

ب- شهرستان -     

نام و نام خانوادگي :                       تلفن :

آدرس محل مراجعه :

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

تلفن :

 

فرم‌هاي خدمت :

 ( به تعداد فرم‌هاي مربوطه 4 سطر بعدي تكميل گردد )

 

نام فرم :

 

كد فرم :

 

توضيحات فرم :

 

توضيحات: