مدیریت امور دام


  شرح وظایف :

شرح وظایف مدیر امور دام  :

1- برنامه ریزی در راستای اجرای سیاستهای کلان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی جهت افزایش سرانه مصرف پروتئین دامی از 22 گرم به 29 گرم در روز در برنامه توسعه 5 سال.

2- برنامه ریزی جهت ساماندهی صنعت دام و تولیدات دامی استان و به فعالیت رسانیدن پتانسیل های موجود .

3- برنامه ریزی جهت بهبود ساختار مدیریتی واحدهای دامداری روستائی در راستای طرح ساماندهی و توسعه دامداریهای کوچک روستائی بعنوان اولویت اول معاونت بهبود تولیدات دامی و طرحهای الگوئی .

4- برنامه ریزی و بستر سازی در جهت استفاده بهینه از نهاده های بخش دام به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید و ایجاد فضای مناسب جهت فعالیت و مشارکت بهره برداران بخش دام از طریق حمایت های همه جانبه از آنها .

5- حمایت از توسعه سرمایه گذاری و صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان جهت توسعه بخشهای مرتبط با دام سبک و سنگین و استفاده از تسهیلات بانکی

6- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهره وری از عوامل و منابع تولید و دستیابی به الگوهای متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان ( الگوی پرورش دام ) .

7- برنامه ریزی و تعامل با سایر دستگاههای مرتبط جهت توسعه صنایع فرآوری و جنبی و تبدیلی ( کشتارگاهها ، کارخانجات مواد لبنی ، کارخانجات خوراک دام و... ) متناسب با رشد و توسعه واحدهای دامپروری در سطح استان .

8- برنامه ریزی و بستر سازی در جهت اجرای اصل 44 قانون در خصوص واگذاری تصدی گریها .

9- برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های حمایتی و بیمه ای به منظور حمایت از تولیدکنندگان ، تولیدات و تأسیسات و پیگیری مسائل مرتبط با پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت دیده بر اساس سیاستهای اتخاذ شده .

10- پیگیری وتهیه و تنظیم موافقتنامه های استانی و پیگیری موافقتنامه های ملی و تخصیص اعتبارات مربوطه .

11- نظارت بر حسن اجرای پروژه های مصوب مدیریت امور دام برابر موافقتنامه .

12- برنامه ریزی در خصوص احداث و راه اندازی مجتمع های دامپروری در سطح استان ( اعم از امورات زیربنائی و تاسیساتی و فعالیت واحدهای مستقر در مجتمع های دامپروری )

13- پیگیری تهیه و تدوین و ارائه موضوعات علمی و تحقیقاتی و فنی مورد نیاز در هر مرحله با هماهنگی واحدهای مربوطه .

14- پیگیری و کمک به تقویت ساختار تشکلهای مرتبط با صنعت دامپروری در سطح استان.

15- محاسبه هزینه تمام شده تولیدات و پیشنهاد برنامه های تنظیم بازار فرآورده های زیر بخش به ستاد تنظیم بازار استان .

16- بکارگیری روشهای جدید فناوری در انجام وظایف سازمانی .

17- شرکت در جلسات و سمینارها و گردهمائی های مرتبط با مدیریت امور دام .

 

شرح وظایف  کارشناس مسئول دام سبک:

1- یگیری در جهت حفظ و توسعه ذخاير ژنتيكي مطلوب استان با توجه به مقاومت هاي محيطي آنها در شرائط روستائي و جلوگيري از خطر انقراض آنها

2- پیگیری جهت توسعه عمليات اصلاح نژادي به منظور افزايش راندمان توليدات

3- پيگيري و همكاري در تنظيم موافقت نامه هاي استاني و همچنين اخذ موافقت نامه هاي ملي از مركز اصلاح نژاد دام كشور

4- پيگيري و همکاری در توزیع نهاده های دامی یارانه دار از طریق هماهنگی با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها

5- هماهنگي با مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها و مراكز خدمات كشاورزي در خصوص انتخاب روستاها جهت اجراي پروژه عمليات اصلاح نژاد دام سبك روستائي برابر ضوابط مندرج در فصل دوم دستورالعمل اجرايي پروژه فوق

6- پیگیری و هماهنگي با مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها و مراكز خدمات مربوطه جهت اجراي پروژه ساماندهي دامداريهاي روستائي

7- هماهنگي با سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان جهت معرفي کارشناسان واجد شرائط جهت انجام امورات

8- پيگيري و نظارت بر حسن انجام کار پيمانكاران ( شركتهاي ) واجد شرائط و عقد قرارداد جهت انجام عمليات اصلاح نژادي برابر موافقت نامه

9- نظارت بر حسن انجام كار کارشناسان ناظر مربوطه

10- دريافت اطلاعات عمليات اصلاح نژادي از پيمانكاران در قالب برنامه نرم افزاري

11- هماهنگي با مديريت صدور پروانه ها و مجوز ها در خصوص صدور موافقت اصولي اوليه يا پروانه تاسيس يا بهره برداري و آمارپروانه های انواع دام سبك

12- ساماندهي واحدهاي فعال در قالب تشكل هاي دامداري

13- ساير امورات از سوي مدير مربوطه

 

شرح وظایف  کارشناس مسئول دام سنگین  :  

1- برنامه ريزي جهت تحقق اهداف تعيين شده در راستاي ماموريت سازمان در زمينه تامين تولیدات دامي با همکاری شورای پروتئین معاونت.

2- همكاري و هماهنگي لازم با سایر کارشناسان معاونت جهت تنظيم سند توسعه استان و هماهنگي جهت عملياتي نمودن تعهدات پيش بيني شده معاونت در سند توسعه و پیگیری کلیه مکاتبات مربوط به امور دام و تهیه گزارش

3- همكاري در تبيين سياست معاونت در زمينه صدور و يا عدم صدور مجوز فعاليت هاي دامداري و هماهنگي لازم با مديريت صدور مجوزها و پروانه ها و برنامه ريزي جهت فعاليت واحدهاي دامداري موجودو تهیه گزارش جهت ارائه به شورای فنی معاونت

4- پيگيري و همكاری در تنظيم موافقت نامه هاي استاني و همچنين هماهنگی اخذ موافقت نامه هاي ملي از مركز اصلاح نژاد دام و سایر قسمتهای معاونت

5- برنامه ريزي در جهت حفظ و توسعه ذخاير ژنتيكي مطلوب استان با توجه به مقاومت هاي محيطي آنها در شرائط روستائي و جلوگيري از خطر انقراض آنها

6- برنامه ريزي جهت توسعه عمليات اصلاح نژادي به منظور افزايش راندمان توليدات دامي .

7- هماهنگي با مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها و مراكز خدمات كشاورزي در خصوص انتخاب روستاها جهت اجراي پروژه عمليات اصلاح نژاد دام روستائي برابر ضوابط مندرج در فصل دوم دستورالعمل اجرايي پروژه فوق

8- هماهنگي با مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها و مراكز خدمات مربوطه جهت اجراي پروژه ساماندهي دامداريهاي روستائي

9- هماهنگي با سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان جهت معرفي شركتها و كارشناسان واجد شرائط جهت انجام امورات قابل واگذاري .

10- پيگيري و نظارت بر انتخاب پيمانكاران ( شركتهاي ) واجد شرائط و عقد قرارداد جهت انجام عمليات اصلاح نژادي و ارائه خدمات فني برابر موافقت نامه .

11- نظارت عاليه بر حسن انجام كار پيمانكاران مربوطه

12- دريافت اطلاعات عمليات اصلاح نژادي از پيمانكاران در قالب برنامه نرم افزاري طي برنامه زمانبندي و تهیه گزارش به مدیر مربوطه .

13- ويرايش و انتقال اطلاعات مربوط به برنامه اصلاح نژادی به مدیر مستقیم برابر برنامه زمان بندي جهت انعکاس به مرکز اصلاح نژاد کشور

14- ساماندهي واحدهاي فعال در قالب تشكل هاي دامداري

15- نظارتبر انجام بر عملیات سازه ای واحد های دامپروری با اولويت مجتمع هاي دامپروري در سطح استان

16- هماهنگي و همكاري جهت راه اندازي مجتمع هاي دامپروري استان

17- نظارت بر عملكرد مراكز جمع آوري شير

18- هماهنگي با معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان در خصوص هدايت تسهيلات بانكي در بخش دام و معرفي متقاضيان با هماهنگي مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها و برنامه ريزي جهت جذب به موقع تسهيلات

19- ساير امورات از سوي مدير مربوطه


مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

پست الکترونیکی

تلفن

عباس زارعی

مدیر امور دام

-

256

عبدالرضا دهقان

کارشناس مسوول دام سنگین

-

345

احمد جهان بین

کارشناس مسوول دام سبک

-

344

رحمت اله امانی

کارشناس برنامه ریزی

-

344