مدیریت رفاه و پشتیبانی


شرح وظایف :

 - ارزيابي و نظارت در خصوص خريد و فروش و اجاره و واگذاري ساختمانها و املاك

- مطالعه ، بررسي و تهيه طرحهاي جامع ساختمانها و تأسيسات اداري سازمان جهادكشاورزي و اجراي طرحها و برنامه هاي پيشنهادي مربوطه .

- انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداري ، توسعه و احداث ساختمانها و تأسيسات اداري .نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي ساختماني و تأسيسات اداري از نظر تطبيق كار با نقشه ، مشخصات و پيشرفت فيزيكي انجام كار.

- جمع آوري و نگهداري به هنگام آمار و اطلاعات مربوط به اماكن ، ساختمانها ، تأسيسات و تجهيزات ، ماشين آلات و ساير اموال منقول و غير منقول.

- برنامه ريزي در جهت تأمين ، نگهداري و توزيع تجهيزات ، ماشين آلات ، لوازم يدكي و ساير ملزومات اداري و ملزومات مصرفي بين واحد ها بر اساس نيازها و درخواست مورد نظر.

- اداره امور انبارها و نظارت بر ساير منابع تداركاتي.

- مطالعه ، بررسي و تهيه طرحهاي مخابراتي و ارتباطي در كليه واحد هاي تابعه.

- برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به خريد ، نصب و تعمير ونگهداري شبكه ارتباطي و مخابراتي.

- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم مربوط به وسائط نقليه سبك ، نيمه سنگين و سنگين اعم از شماره گذاري ، بيمه ، مجوز ، مجوز طرح ترافيك ، عوارض و ساير و نيز رسيدگي ، كنترل و نظارت درجهت تعميرات كليه خودروها و ارايه خدمات نقليه مورد نياز به كليه واحدها.

- برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم درخصوص حفظ ، نگهداري ، نظافت و تأمين بهداشت عمومي اماكن و ساختمانهاي اداري.

- همكاري در خصوص برگزاري گردهمايي ها، مراسم و ساير تشريفات .

- مديريت خوابگاه ها ، خانه هاي سازماني و ساير مراكز مشابه .

- پيشنهاد تبصره ها و برنامه ريزي در جهت تنظيم موافقت نامه هاي مربوط به طرح ها و پروژه هاي ساختمان هاي اداري ، خريد تجهيزات و ماشين آلات و ساير موارد مورد نياز.

- شناسايي ، آماده سازي ، برنامه ريزي و اقدام در جهت واگذاري و فروش اموال مازاد به اشخاص حقيقي و حقوقي .

- تهيه و تدوين و ارائه پشنهادات ، دستور العمل ها و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به بهبود روش ها ، نحوه واگذاري فعاليت هاي امور پشتيباني و خدماتي به بخش خصوصي با همكاري واحد ذيربط

- برنامه ريزي جهت ارائه تسهيلات اجتماعي و رفاهي براي كاركنان و خانواده هاي آنها .

- توسعه و گسترش فعاليت هاي فرهنگي ، ورزشي و اجتماعي و ايجاد مراكز مربوط .

- فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت استفاده كاركنان و خانواده آنها از امكانات پزشكي ، بهداشتي و درماني با حداقل هزينه .

- نظارت و هماهنگي فعاليت شركت هاي تعاوني مسكن ، مصرف ، توليد و ... در سازمان جهاد كشاورزي .

- انجام اقدامات لازم در خصوص امور بيمه اي كاركنان از طريق انعقاد قرارداد هاي تكميلي (درمان، عمر، حوادث) و پيگيري از طريق واحدهاي ذيربط .

- بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص اسناد و مدارك پزشكي ارائه شده توسط پرسنل .

- بررسي و اظهار نظر در خصوص تعرفه هاي خدمات خدمات درماني و ارزيابي آنها .

- ايجاد تسهيلات لازم به منظور برخورداري كاركنان از تورهاي زيارتي و سياحتي.

 

 


 مشخصات پرسنل :

نام

نام خانوادگي

پست سازماني

پست الكترونيكي

تلفن