مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسیهدف :
 حصول اطمينان از وجود روش اجرائي اثربخش جهت  افزايش راندمان آبياري در اراضي كشاورزي

دامنه عملكرد :
مركز خدمات ترويج جهاد كشاورزي ، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ، مديريت شعب و شعبه
شهرستان بانك عامل استان هرمزگان ، شركت مهندسين مشاور و شركت مجري طرح ، مديريت
آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان

تعاريف :
ندارد .

مراجع و ضمائم :
فرم معرفي متقاضي به بانك عامل    

 


قرارداد مطالعه و طراحي سيستم آبياري تحت فشار        برون سازماني
قرارداد خريد قطعات و اتصالات طرح آبياري تحت فشار  180FR05                              
              پيمان اجراي پروژه آبياري تحت فشار                                                                                   برون سازماني
              فرم صورتجلسه تحويل موقت/قطعي طرح  آبياري تحت فشار                                               برون سازماني
فرم گزارش پيشرفت فيزيكي و طرح توسعه روشهای آبیاری تحت فشار در مقاطع یکماهه    برون سازماني                                      
              فرم گزارش روند تسهیلات طرح توسعه روشهای آبیاری تحت فشار و مسائل مربوطه             برون سازمانی
               نرم افزار نما                                                                                                                          180SW01

شرح :
        در طول سال متقاضيان اجراي طرح آبياري تحت فشار درخواستهاي خود را به شركت هاي خدمات مشاوره اي
         ارائه نموده و پس از بازديد كارشناس مربوطه از زمين مورد نظر ازلحاظ دارا بودن شرايط لازم اجراي طرح ،      
درخواستها جمع آوري و تاميزان سطح مشخص شده در قراردادمنعقده  
        با شركت مشاور كه توسط مديريت جهاد كشاورزي شهرستان منعقد گرديده به شركت مورد نظر ارسال مي گردند .
       شركت پس از نقشه برداري ، تهيه نقشه ، انجام آزمايشات آب و خاك ، طراحي سيستم آبياري تحت فشار
        را با توجه به نوع محصول و سيستم كشت انجام داده و دفترچه هاي طراحي شده را در مدت زمان معين
        قرارداد به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسال مي نمايد. ( هر طرح در قالب 5 نسخه)
        طرحها پس از بازديد توسط كارشناس مسئول آبياري تحت فشار مديريت شهرستان در صورت عدم نقص تاييد
   و از هر طرح سه  نسخه در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان جهت ارائه به متقاضي و تحويل به شركت خدمات مشاوره اي و بانك عامل و نگهداري يك نسخه در خود شهرستان فرستاده و دو نسخه پس از تشكيل  پرونده در مديريت آب و خاك بايگاني مي گردد . سپس از سوي  متقاضي جهت اخذ تسهيلات به بانك عامل شهرستان معرفي و شركت هاي خدمات مشاوره اي طرح هاي معرفي شده را پيگيري مي كنند و در صورت تصويب طرح ، عقدقرارداد مي گردد.
         در مديريت جهاد كشاورزي شهرستان  قرارداد خريد قطعات و نصب و اجراي طرح با پيمانكار مجري طرح توسط كشاورز و با نظارت مديريت شهرستان منعقد و يك نسخه از آن به بانك عامل به منظور درخواست پيش پرداخت قسط  اول به پيمانكار به  نمايندگي از طرف متقاضي ارسال مي گردد .
           عمليات اجرايي با نظارت فني كارشناس مديريت شهرستان در مراحل مختلف اجراي طرح ، آغاز مي گردد و درخواست اقساط بعدي تسهيلات از بانك با توجه به ميزان پيشرفت كار ، از سوي مديريت شهرستان انجام مي گيرد .
          پس از اتمام عمليات اجرايي به منظور اطمينان از صحت كار ، سيستم آبياري راه اندازي شده و با
          حضور متقاضي ، پيمانكار و نمايندگان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان و مديريت آب و خاك و شركت هاي خدمات مشاوره اي صورت جلسه تحويل موقت طرح تنظيم مي گرد    
          صورتجلسه تحويل قطعي سيستم پس از پايان دوره نگهداري مندرج در قرارداد اجراي طرح با حضورنمايندگان واحدهاي ذيربط تنظيم مي گردد .
        
          نتايج كلي حاصل از اجراي اين طرح :
-    صرفه جويي در مصرف آب
-    افزايش سطح زيركشت
-    صرفه جويي در مصرف انرژي و نيروي كارگري
-     جلوگيري از رويش علفهاي هرز
-    جلوگيري از شورشدن خاك
-    افزايش راندمان آبياري  


يادداشت 1 :
               شركت در كلاس آموزشي آشنايي با روشهاي آبياري تحت فشار و اخذ گواهي مربوطه ، يكي از شرايط     
            موافقت با اجراي طرح متقاضي مي باشد .

  يادداشت 2 :
             مدارك مالكيت شامل يكي از موارد ذيل مي باشد :
            - سند عادي يا رسمي زمين
            - برگه واگذاري منابع طبيعي يا اموراراضي
            - اجاره نامه زمين
            - تائيديه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان

يادداشت 3 :
           هر طرح طراحي شده در قالب 5 نسخه مي باشد كه سه نسخه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان
          ارسال و 2 نسخه پس از تشكيل پرونده در مديريت آب و خاك استان بايگاني مي گردد و اطلاعات هر
          طرح در برنامه نما ثبت شده و هر نوع تغيير و پيشرفت طرح در برنامه نما ثبت مي گردد .

يادداشت 4 :
           پرداخت اقساط تسهيلات به پيمانكار به نمايندگي از طرف متقاضي همراه با فرم رضايت نامه متقاضي
           مبني بر اعطاي نمايندگي به پيمانكار صورت مي گيرد .

يادداشت 5 :
        صورتجلسه تحويل موقت هر طرح در 4 نسخه تنظيم مي شود و سه نسخه ديگر صورتجلسه تحويل موقت
        به اين صورت توزيع مي گردد :
        يك نسخه به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ، يك نسخه بايگاني  مديريت آب و خاك و يك نسخه در
        پرونده متقاضي بايگاني مي گردد .

يادداشت 6 :
        در تاريخ بيستم هر ماه گزارش پيشرفت فيزيكي و مالي طرح توسعه روشهاي آبياري در فرمهاي مربوطه
        تنظيم  و به دفتر شبكه ها و روشهاي آبياري معاونت صنايع و امورزيربنايي ارسال مي گردد . البته گزارش
       مالي با هماهنگي مديريت شعب بانك كشاورزي استان تنظيم مي گردد .

 

 


 

 

 

 هدف :

        حصول اطمينان از وجود روش اجرائي اثربخش جهت  بهبود مديريت مصرف آب كشاورزي

 

دامنه عملكرد :                                                     

       مركز خدمات ترويج جهاد كشاورزي ، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ، مديريت آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان

 

تعاريف :

       -ناظر عالي : كارشناس مسئول مديريت آب و خاك مي باشد .

       -ناظر مقيم : كارشناس مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مي باشد .

 

مراجع و ضمائم :

          فهرست بها

           دعوتنامه شركت در استعلام

           برگه پيشنهاد قيمت

           فرم شماره 3 (اعلام برنده استعلام)

           فرم خلاصه ارزيابي و بررسي كارشناسي

           صورتمجلس مناقصه

           موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان

            فرم صورتجلسه تحويل موقت/قطعي طرح

            نرم افزار اتوكد

 

شرح :

        در ابتداي هر سال طرحهاي پيشنهادي ارسالي از مديريت جهاد كشاورزي شهرستانها در كميته كارشناسي مديريت آب و خاك بررسي و با توجه به اهميت طرح و نياز منطقه ، طرحها تصويب و به منظور تامين اعتبار ، ليست طرحهاي تصويبي به مديريت طرح و برنامه سازمان ارسال مي گردد . پس از تامين اعتبار و انعقاد موافقتنامه ، عمليات زيربنايي بخش آب و خاك در قالب طرحهاي ذيل به اجرا درمي آيد :

  • طرحهاي كوچك تامين آب ( احداث سدهاي خاكي )
  • طرح احيا و مرمت قنوات
  • طرح احداث كانالهاي آبياري عمومي
  • طرح تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي
  •  طرح احداث جاده دسترسي به مزارع
  • طرح پوشش انهار سنتي

 روش اجرائی عملیات زیربنائی بخش آب و خاک

2

3

يادداشت 1 :

     بعضي از طرحهاي تامين آب استان جهت مطالعه و تهيه طرح به شركتهاي مهندسين مشاور واگذار مي گردد .

 يادداشت 2 :

     در خصوص طرحهاي پوشش انهار سنتي ، ليست متقاضيان جهت تصويب تسهيلات به مديريت طرح و برنامه ريزي سازمان ارسال مي گردد سپس ليست طرحهاي تصويبي به منظور معرفي متقاضي  به بانك عامل جهت عقد قرارداد تسهيلات به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ارسال و نظارت بر عمليات اجرايي نيز بر عهده كارشناس شهرستان و كارشناس ناظر استان مي باشد .

 يادداشت 3 :

     تعيين پيمانكار طرح در موافقتنامه هايي كه مبلغ اعتباري آنها كمتر از سيصد ميليون ريال باشد به عهده مديريت جهاد كشاورزي شهرستان است .

 يادداشت 4 :

     صورتجلسه تحويل قطعي طرح پس از گذشت يكسال از تحويل موقت طرح تنظيم مي گردد و در طول اين مدت اگر ايراد يا مشكلي در طرح اجراشده بوجود آمده باشد پيمانكار موظف در برطرف كردن آن است.

 

 


 

 

طرح پیشنهادی مصرف بهینه آب کشاورزی دراستان هرمزگان

 

 

 

نمودار مقایسه ای سطوح اجرا شده سیستمهای مختلف آبیاری تحت فشار استانها در سال 1390