مدیریت صنایع کشاورزی


 

 

مجوز های صادر شده و واحد های به بهره برداری رسیده شده از سال 76 تا پایان 96

نوع جواز

تعداد

سرمایه گذاری       ( میلیارد ریال )

اشتغال(نفر )

ظریفت اسمی              ( هزارتن )

ظریفت جذب ماده خام( هزار تن )

جوازهای تاسیس صادره

279

885

5049

1151

4873

پروانه های بهره برداری صادره (واحدهای به تولید رسیده)

112

455

2167

675

887 

رسته های اولویت دار بخش کشاورزی استان

زیر ساخت های ضروری مورد نیاز

میزان اشتغال برای هر طرح

نحوه اطلاع رسانی

میزان آموزش مورد نیاز ذینفعان

حجم بازار

(هزار تن)

عنوان رسته

ایجاد

تثبیت

مجوز تاسیس،محل اجرای طرح،تامین آب،تامین برق و ...

35

0

رادیو و تلوزیون،برشور،سمینار و همایش های سرمایه گذاری

آموزش کامل تولید و ضوابط بهداشتی و سیستم بازاریابی و فروش

50000

احداث واحد سورتینگ و بسته بندی محصولات باغی و زراعی و سردخانه بالای صفر

"

15

0

"

"

30000

بسته بندی خرما و سردخانه نگه داری

"

18

0

"

"

20000

فرآوری خرما (شیره، شهد و عسل...)

"

30

0

"

"

30000

کنسرو غیر گوشتی

"

35

0

"

"

10000

نواع ترشیجات و شوری جات

"

30

0

"

"

60000

بسته بندی و فرآوری سیر و پیاز و گلخانه ای

"

25

0

"

"

90000

واحد فرآوری گوجه فرنگی (تولید سس وآب گوجه)

"

20

0

"

"

150000

تولید خوراک دام و طیور

"

30

0

"

"

70000

بسته بندی گوشت ماکیان و قرمز و سردخانه زیر صفر

"

15

0

"

"

50000

سردخانه نگهداری زیر صفر

"

40

0

"

"

15000

احداث کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین

"

5

0

"

"

6000

سایت های جمع آوری شیر شتر

"

49

0

"

"

9000

کشتارگاه صنعتی طیور