مدیریت امور اراضی


 

 

فرآیند واگذاری زمین

 

 

ردیف

فر آیند انجام کار واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی در اجرای دستورالعمل اصلاحی موضوع ابلاغیه شماره 2626/020 مورخ 3/2/87 وزارت جهاد کشاورزی

1

فرآیندارائه درخواست متقاضی

2

فرآیند بررسی واجد شرایط بودن متقاضی توسط مدیریت امور اراضی

3

فرآیند بررسی و تطبیق اراضی مورد درخواست با اراضی تخصیص یافته

4

فرآیند اخذ مدارک و مستندات طرح مدون یا مصوب و بررسی توسط مدیریت امور اراضی

5

فرآیند اخذ استعلامات لازم و مورد نظر از دستگاههای ذیربط

6

فرآیند ارسال بدل پرونده به دبیرخانه کار گروه تخصصی و امور زیر بنایی و شهر سازی استان جهت اخذ مجوز کاربری اراضی

7

فرآیند بررسی و. اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون طرحهای کشاورزی ماده 2 وغیر کشاورزی  ماده 21 استان

8

فرآینداخذ مجوز سازمان امور اراضی برای طرحهای بالاتر از 50 هکتار طرحهای کشاورزی و 20 هکتار برای طرحهای غیر کشاورزی

9

فرآیند معرفی به شورای تقیسم اسناد دولتی جهت انعقاد قرارداد اجاره

10

فرآیند انعقاد قرارداد اجاره

11

فرآیند تحویل و تحول اراضی به مستاجر توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

12

فرآیند شروع عملیات و اجرای طرح

13

فرآیندنظارت بر اجرای طرح توسط هیئت نظارت شهرستان

14

فرآیند تمدید قرارداد اجاره - انتقال قطعی اراضی بر اساس در خواست  مستاجر

15

فرآیند بررسی و تائید احیاء و بهره برداری توسط عوامل نظارتی موضوع ماده 33

16

فرآیند تقویم توسط هیئت کارشناسی تقویم

17

فرآیند ارائه پرونده به کمیسیون جهت بررسی و اتخاذ تصمیم

18

فرآیندابلاغ به متقاضی جهت واریز وجه در مهلت 6 ماهه

19

فرآیند معرفی به دفتر خانه جهت تنظیم سند و رونوشت  به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متقاضی  

20

فرآیند امضاء سند توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی

21

فرآیند واگذاری اراضی بر اساس لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی شورای هیات

22

فر آیند تهیه فهرست متقاضیان واجد شرایط توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

23

 

 

فرآیند تغییر کاربری اراضی

 

 

ردیف

فرآیند واگذاری زمین جهت طرحهای کشاورزی و تولیدی

1

فرآیند دریافت و ثبت نامه ها و بایگانی مدارک و سوابق

2

فرآیند واگذاری زمین جهت طرحهای غیر کشاورزی

3

فرآیند بررسی پرونده متقاضی جهت طرح در کمیسون ماده 2 طرحهای کشاورزی و تولیدی

4

فرآیند بررسی پرونده متقاضی جهت طرح در کمیسیون ماده 21  طرحهای غیر کشاورزی

5

فرآیند تصویب طرح و ابلاغ موافقت کمیسیون به متقاضی

6

فرآیند انعقاد قرارداد اجاره به متقاضی

7

فرآیند معرفی متقاضی به شورا به منظور تنظیم سند رسمی اجاره

8

فرآیند نظارت برپرداخت اجاره بهاء اراضی بر اساس نرخ منطقه

9

فرآیند انتقال قطعی اراضی واگذار شده دولتی یا ملی

10

فرآیند بررسی پرونده متقاضی جهت طرح در کمیسون و اخذ مجوز انتقال

11

فرآیند ارجاع پرونده به کمیسون تقویم اراضی

12

فرآیند بررسی قیمت و ابلاغ قیمت کارشناسی بهای اراضی

13

فرآیند معرفی متقاضی به شورای تقسیم اسناد دولتی جهت تنظیم سند انتقال قطعی

14

فرآیند تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی و امضاء اسناد قطعی

15

فرآیند واگذاری اراضی بر اساس لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی

16

فرآیند بررسی پرونده درخواست واگذاری اراضی  وطرح در شورای واگذاری زمین

17

فرآیند ابلاغ مصوبه کمیسیون و انعقاد قرارداداجاره

18

فرآیند معرفی به شورای تقسیم اسناد دولتی

19

فرآیند نظارت مستمر بر اراضی واگذار شده

20

فرآیند تغییر کاربری اراضی زراعی

21

فرآیند تغییر کاربری اراضی باغی

22

فرآیند ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی  وباغی و تکمیل فرم (1-8)در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

23

فر آیند استعلام از دستگاههای اجرایی (محیط زیست ،بنیاد مسکن ، مسکن و شهر سازی )در صورت لزوم و تکمیل فرم (2-8)تشخیص نوعیت اراضی و ارسال به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک

24

فرآیند طرح پرونده در کمیسیون و در صورت لزوم بازدید اعضاء کمیسیون از اراضی

25

فر آیند صدور مجوز تغییر کاربری در صورت موافقت کمیسیون و در صورت مخالفت ،تکمیل فرم( 12-8)

26

فرآیند تعیین قیمت زمین در کمنیسون جهت طرحهای تبصره یک ماده یک و معرفی به مدیریتهای جاد کشاورزی و تکمیل فرم شماره (7-8)و دعوت از اعضاء   کمیسیون تقویم

27

فرآیند صدور مجوز تغییر کاربری برای طرحهای تقلضا شده معاف از عوارض تکمیل فرم شماره (11-8)و صدور مجوز تغییر کاربری و تکمیل فرم (8-8)مشمول عوارض

28

فرآیند نظارت بر حسن اجرای طرح

29

فرآیند ارجاع پرونده به مراجع قضایی در صورت تخلف و تغییر کاربریهای غیر مجاز

30

فرآیند پاسخگویی به استعلامات ثبتی

31

فرآیند بازدید از ملک و تهیه گزارش بر اساس استعلام ثبتی

32

فرآیند پاسخ به اداره ثبت اسناد مبنی بر بلا مانع بودن ثبت ملک منازل  مسکونی در بافت روستا

33