گروه پژوهشی برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی


 شرح وظایف :

-مطالعه و بررسي وضعيت موجود مناطق روستايي استان جهت شناسايي استعدادها،نيازمنديها،اولويتها ومشكلات و سطح بندي مناطق روستايي

 

- گردآوري اطلاعات و انجام بررسي هاي آماري به منظور برآورد ميزان اعتبارات و بودجه مورد نياز جهت اجراي طرحها وپروژه هاي مربوط به توسعه روستايي

 

-همكاري با واحدهاي ذيربط به منظور طراحي و استقرار بانك اطلاعات توسعه و عمران مناطق روستايي و تهيه و تدوين اجرا و بهنگام سازي اطلاعات مربوطه

 

-فراهم آوردن امكانات و اتخاذ تدابير لازم به منظور بهره گيري مناسب از استعدادها و ظرفيت هاي مردمي در اجراي طرحها و پروژه هاي مربوط به توسعه و عمران روستايي

 

-عقد قرارداد با مشاورين طرح هاي مطالعاتي و ساماندهي فضاهاي اقتصادي اجتماعي روستايي


مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

پست الکترونیکی

تلفن

مسعود رمضان پور

رييس گروه    09173660209