گروه پژوهشی برنامه ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

طرح مطالعات ساماندهي فضاهاي اقتصادي اجتماعي

رديف

مطالعات

شركت مشاورين

مبلغ قرارداد

تاريخ قرارداد

كميته فني

كارگروه

مسكن و شهرسازي

شوراي

برنامه ريزي

ميزان درصد كارانجام شده

1

مطالعات ساماندهي فضاهاوسكونتگاههي روستايي بخش مركزي بندرعباس

پژوهشگران دريا ساحل

370000000

21/4/86

تصويب گرديد

تصويب گرديد

درنوبت جلسه

95%

2

مطالعات ساماندهي فضاهاوسكونتگاههي روستايي بخش مركزي ميناب

پژوهشگران دريا ساحل

380000000

21/4/86

تصويب گرديد

تصويب گرديد

درنوبت جلسه

95%

3

مطالعات ساماندهي فضاهاوسكونتگاههي روستايي بخش مركزي رودخانه

پيشاهنگان آمايش

230000000

11/12/83

تصويب گرديد

تصويب گرديد

درنوبت جلسه

95%

4

مطالعات ساماندهي فضاهاوسكونتگاههاي روستايي بخش مركزي بستك

پيشاهنگان آمايش

340000000

21/4/85

تصويب گرديد

دارا اصلاحات بود كه به جلسه بعد موكول گرديد

-

90%

5

مطالعات ساماندهي فضاهاوسكونتگاههي روستايي بخش مركزي رودان

وزنا

450000000

11/6/86

تصويب گرديد

درنوبت جلسه

-

90%

6

مطالعات ساماندهي فضاهاوسكونتگاههي روستايي بخش مركزي لنگه

مآب

290000000

9/6/85

تصويب گرديد

در نوبت جلسه

-

90%