خبرها


گراميداشت حماسه شهداي سنگر ساز بي سنگر در نمايشگاه دفاع مقدس بندرعباس
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و برپايي نمايشگاه در اين هفته ، سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان نيز با پاسداشت ياد و خاطره شهداي حماسه ساز سنگر ساز بي سنگر و معرفي فعاليتهاي ستاد پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد سازندگي در دوران جنگ تحميلي و رشادتهاي ايثارگران جهادگر ، در اين نمايشگاه حضور يافت.
در غرفه سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان ،  اطلاعاتي از زندگي نامه شهيدان جهادگر و همچنين فعاليتهاي خدمات پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد سازندگي و نيز تصاويري از رشادتها و حماسه هاي ايثارگران جهادگر در دوران دفاع مقدس ارائه گرديده است.