سهم 15.6درصدی بخش کشاورزی استان هرمزگان در ایجاد اشتغال

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : سطح زیر کشت محصولات باغی وزراعی در استان 160هزار هکتار است که 51درصد آن را محصولات زراعی و49درصد آن را محصولات باغی تشکیل می دهد.

براساس آخرین آمار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ، سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل جمعیت معادل 15.6 درصد و سهم ارزش افزوده این بخش از ارزش افزوده استان 9.1در صد می باشد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس ناصر حیدری پوری افزود: امسال سطح زیرکشت محصولات زراعی 81 هزارهکتار بوده  است بطوری که گوجه فرنگی ،گندم آبی و بادمجان به ترتیب رتبه اول تا سوم سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده اند.

وی اضافه کرد : سطح زیر کشت محصولات باغی در استان 80718 هکتاراست و تولید خرمابا 148هزارتن درسال رتبه اول تولید را در محصولات باغی استان دارد.

حیدری پوری اظهار داشت : سالیانه بیش از 2میلیون تن انواع محصولات زراعی وباغی در هرمزگان تولید و روانه بازارهای داخلی وخارجی می شود.

وی با اشاره به اینکه 22درصد ماهی ومیگوی مورد نیاز کشور در هرمزگان تولید می شود تصریح کرد : در راستای تامین مواد پروتئینی و آبزی پروری، پرورش ماهی در قفس در دستور کار قراردارد.

حیدری پوری در انتها گفت : به استناد طرح راستی سنجی اطلاعات شناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی، تاکنون از 3میلیون و 609 هزار نفر بهره بردار ثبت اطلاعات شده است که از این تعداد 2.1درصد یعنی معادل 77هزارنفر بهره بردار در استان هرمزگان مشغول فعالیت در بخش کشاورزی هستند.