خبرها


آغاز برداشت لوبیا سبز از مزارع بندر خمیر

بندر خمیر به دلیل شرایط اقلیمی وآب وهوای مناسب منطقه مناسبی برای تولید حبوبات از جمله لوبیا سبز می باشد .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر خمیر گفت : سطح زیرکشت لوبیا سبز در این منطقه 5هکتار است وپیش بینی می شود از این سطح 35تن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار ورابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مهندس حمید دولتی افزود: در این منطقه دو رقم لوبیا پابلند وپاکوتاه قابلیت کشت را دارد اما به دلیل اقتصادی بودن رقم پاکوتاه ،کشاورزان انگیزه بیشتری برای کشت آن دارند.

وی اضافه کرد: ارقام پابلند 75روز پس از کاشت وارقام پاکوتاه 60روز پس از کاشت قابلیت برداشت را دارند.

دولتی گفت : محصولات برداشت شده در بازارهای استان عرضه می شود.

وی در پایان افزود: فصل کاشت لوبیا سبز در این منطقه از اوایل مهرماه آغاز وعملیات برداشت آن از نیمه دوم دی شروع وتا پایان آن ادامه دارد.