خبرها


۷۵۰هکتار از اراضی بستک به کشت شمام اختصاص داده شد

شهرستان بستک به دلیل شرایط آب وهوایی وداشتن زمین های حاصلخیز در کشت محصولات جالیزی خارج از فصل از جمله شمام وهندوانه در استان پیشتاز است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت : امسال 750هکتار از زمین های کشاورزی این منطقه به کشت هندوانه وشمام اختصاص داده شده است وپیش بینی می شود از این سطح 25هزارتن محصول برداشت شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، شهرام کریم زادگان گفت : محصولات تولید شده علاوه بر تامین نیاز داخلی استان به استانهای تهران ، خراسان رضوی، یزد، فارس وقم ارسال می شود.

وی افزود : کشت این محصولات بصورت زیر پلاستیکی هر ساله از نیمه دوم آذر ماه آغاز می شود وتا اواخر دی ماه ادامه دارد.

کریم زادگان در انتها گفت : برداشت محصولات جالیزی در این منطقه از نیمه دوم اسفند شروع وتا پایان اردیبهشت ادامه دارد.