خبرها


توزیع ۹۰۰هزار متر نوار تیپ قطره ای برای کشاورزان بستکی

یکی از نیازهای مهم کشاورزان در اجرای کشت های آبیاری نوین داشتن نوارهای تیپی می باشد. در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی برای خدمات دهی بهتر به بهره برداران کارتامین  لوازم مورد نیازکشاورزان را دردستور کار قرار داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت : 900هزار متر نوار تیپ با هدف خدمات دهی بیشتر به بهره برداران و صرفه جویی در مصرف آب بین گندمکاران  وجوکاران این شهرستان توزیع شد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، شهرام کریم زادگان افزود: سطح زیر کشت گندم وجو در این منطقه 300هکتار است کهبا استفاده از روشهای نوین آبیاری می توان درجهت استفاده بهینه از منابع آب و خاک بهره برد.

وی تصریح کرد : با توجه به حمایت های دولت از گندمکاران از طریق خرید تضمینی و توزیع 50درصد نوارتیپی مورد نیاز و مصرفی کشاورزان، امسال  کشت گندم در شهرستان بستک 15درصد افزایش داشته است.

کریم زادگان درپایان گفت : کاشت محصولات گندم وجو در این منطقه از نیمه اول آبان آغاز وتا اوایل آذرماه ادامه دارد و برداشت آن از نیمه دوم فروردین شروع وتا پایان اردیبهشت ادامه دارد.