خبرها


مبارزه شیمیایی با گیاه انگل گل جالیزدر مزارع گوجه فرنگی بندر خمیر

گل جالیز از آفاتی است که از طریق مواد مترشحه ریشه گیاه میزبان شروع به جوانه زدن می کند و پس از اتصال به گیاه میزبان سبب حرکت آوندی از گیاه به گیاه انگل می شود ودر نتیجه باعث ضعیف واز بین رفتن گیاه میزبان می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندر خمیر گفت : در ابتدای سال با سم علف کش سو لفوسو لفورون 70درصد به میزان 30گرم ماده موثر در هکتار، کار مبارزه با این آفت را آغاز کردیم واین امر باعث شد تا حدودی از جوانه زدن گل جالیز جلوگیری شود.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مهندس دولتی افزود: آفت گل جالیز باعث کاهش عملکرد، پژمردگی گیاه و مرگ آن می شود.

وی گفت : زمانی که این انگل روی خاک ظاهر می شود قسمت های زیر زمین گیاه  خسارت قابل توجهی دیده وکار مبارزه با این آفت را مشکل می کند.

دولتی در پایان افزود: باید با رصد این انگل، کار مبارزه را قبل از اینکه به گیاه خسارت زیادی واردکند آغاز کرد و سم علف کش سو لفوسولفورون قابلیت کنترل این انگل را دارد.