135هکتار از اراضی کشاورزی بستک به سیستم آبیاری نوین مجهز شدند

یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت مصرف آب وصرفه جویی در منابع آب شیرین استان بهره بردن از تکنولوژی و سیستم های آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی می باشد.

مدیر جهاد کشاوزی شهرستان بستک از مجهز شدن 135هکتار اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار خبر داد وگفت : تاکنون 2هزارو 100هکتار از اراضی کشاورزی بستک به سیستم های آبیاری نوین مجهز شده اند.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ؛شهرام کریم زادگان افزود: برای اجرای این طرح 8میلیاردتومان هزینه شده است که 85درصد این اعتبارات بصورت کمک بلا عوض دولت به بهره برداران بوده است.

وی عنوان کرد : افزایش راندمان آب از 40درصد به 90درصد ، افزایش عملکرد تولید ، کاهش علف های هرز ودرنتیجه استفاده کمتر از سم ، کاهش هزینه های تولید وکارگری ، عدم تسطیح اراضی از مهمترین مزایای سیستم آبیاری نوین می باشد.

کریم زادگان در پایان گفت : آموزش بهره برداران  در خصوص چگونگی استفاده از سیستم های آبیاری نوین از نیازهای اساسی بخش کشاورزی می باشد.