خبرها


۱۳۵هکتار از اراضی کشاورزی بستک به سیستم آبیاری نوین مجهز شدند

یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت مصرف آب وصرفه جویی در منابع آب شیرین استان بهره بردن از تکنولوژی و سیستم های آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی می باشد.

مدیر جهاد کشاوزی شهرستان بستک از مجهز شدن 135هکتار اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار خبر داد وگفت : تاکنون 2هزارو 100هکتار از اراضی کشاورزی بستک به سیستم های آبیاری نوین مجهز شده اند.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ؛شهرام کریم زادگان افزود: برای اجرای این طرح 8میلیاردتومان هزینه شده است که 85درصد این اعتبارات بصورت کمک بلا عوض دولت به بهره برداران بوده است.

وی عنوان کرد : افزایش راندمان آب از 40درصد به 90درصد ، افزایش عملکرد تولید ، کاهش علف های هرز ودرنتیجه استفاده کمتر از سم ، کاهش هزینه های تولید وکارگری ، عدم تسطیح اراضی از مهمترین مزایای سیستم آبیاری نوین می باشد.

کریم زادگان در پایان گفت : آموزش بهره برداران  در خصوص چگونگی استفاده از سیستم های آبیاری نوین از نیازهای اساسی بخش کشاورزی می باشد.