خبرها

کارگاه آموزشی هواشناسی کشاورزی در بندرعباس برگزارشد

علم هواشناسی نقش مهمی در کشت و تولید محصولات کشاورزی دارد.

مدیر هماهنگی وترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : برای نخستین بار با همکاری اداره کل هواشناسی استان  کارگاه آموزشی هواشناسی برای کشاورزان پیشرو ، کارشناسان جدید الاستخدام و روسای مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس برگزارشد.

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهندس نظر نژاد افزود: دراین دوره آموزشی بهره برداران با کاربرد داده ها واطلاعات هواشناسی در حوزه کشاورزی آشنا شدند.

وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی در راستای طرح تهک (ترویج هواشناسی کشاورزی ) با هدف معرفی کاربرد داده هاواطلاعات هواشناسی در کشاورزی ، فرایند پیش بینی هوا در کشاورزی ، توصیه های کشاورزی درکاهش خسارات سرمازدگی ، خشکسالی وتنش های سرمایی وگرمایی برگزارشده است.

نظر نژاد در پایان گفت : جایگاه هواشناسی در کشاورزی وطرح تهک پیرامون پارامترهای هواشناسی ونحوه اندازه گیری آنها ، فرایند پیش بینی هوا ، انواع ایستگاههای هواشناسی بخصوص هواشناسی کشاورزی، مراحل فنولوژیک گیاهان وپیش بینی فصلی در تعیین زمان کشت محصولات می باشد.