خبرها

شناسایی ۱۰۹هکتار از اراضی حاجی آباد در طرح رفع تداخلات ارضی

براساس آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی موضوع ماده 54قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقاء نظام مالی کشور به منظور رفع تداخلات ملی ، دولتی ومستثنات قانونی اشخاص ،کار گروه رفع تداخلات ارضی در حاجی آباد تشکیل شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت:در راستای این طرح 109هکتار از اراضی منطقه فارغان در 3روستای گشنوئیه ، دهمیر  و کهنوئیه نقشه برداری و در کار گروه شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، مهدی عباسپور افزود:مصوبات این کارگروه برای اخذ تصمیم نهایی به کمیسیون استان ارسال می شود.

وی در انتها بیان داشت : با اجرای این طرح، موانع تولید در بخش کشاورزی کمتر می شود واین می تواند به تولید بیشتر با هدف صادرات کمک کند.