تشکیل دوصندوق خرد زنان روستایی در بستک

یکی از اهداف سازمان جهاد کشاورزی از تشکیل صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در استان توانمند سازی زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی و مشارکت در امر تولید می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت : 2صندوق خرد زنان روستایی با اعتباری بالغ بر 27600000ریال در این منطقه راه اندازی شد .

به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، شهرام کریم زادگان افزود: این صندوق ها در روستای کوهیج با 46عضو راه اندازی شده است.

وی در انتها افزود : عمده فعالیت این زنان در زمینه خیاطی ، گلابتون دوزی ، تولید ترشی ، پرورش دام سبک می باشد.