برنامه آموزشي روز مزرعه خرما در بخش احمدي شهرستان حاجي آباد برگزار شد
با هدف انتقال يافته هاي تحقيقاتي در خصوص محصول خرما، برنامه آموزشي و ترويجي روز مزرعه خرما با حضور جمعي از محققان،كارشناسان و نخلداران بخش احمدي شهرستان حاجي آباد برگزار شد.
شركت كنندگان در اين برنامه آموزشي ، با آخرين اطلاعات و يافته هاي تحقيقاتي محصول خرما از جمله مسائل بهزراعي خرما،آفات و بيماريها و نيز چگونگي جمع آوري و بسته بندي محصول پرداختند. محققان در اين زمينه يادآور شدند بهترين روش تكثير درخت خرما از طريق نهال كشت بافت مي باشد كه به دليل شبيه بودن درختان خرما به پايه مادري، تكثير تعداد زياد نهال از يك درخت و عدم انتقال آفات و بيماريها از پايه مادري نسبت به تكثير بوسيله پاجوش خرما ارجحيت دارد. همچنين كارشناسان بر هرس برگها و تنك كردن خوشه ها و پوشش خوشه ها با استفاده از پوشش هاي توري، حصير يا كاغذي جهت سالم ماندن محصول و جلوگيري از بروز خسارت آفات تاكيد زيادي كردند. در اين نشست همچنين در خصوص مسائل مهمي همچون برداشت به موقع محصول خرما، جداسازي ميوه هاي معيوب و آفت زده از ميوه هاي سالم بلافاصله پس از برداشت، رعايت نكات بهداشتي در بسته بندي و نگهداري خرما در سردخانه بحث و تبادل نظر شد. شايان ذكر است شهرستان حاجي آباد داراي سطح زير كشت 4300 هكتار نخيلات مي باشد و از اين ميزان 1450 هكتار به منطقه احمدي اين شهرستان اختصاص دارد كه از مناطق مستعد جهت كشت و پرورش خرما مي باشد.