علمی کردن شاخص های بخش کشاورزی ضروری است

باید با بهره گیری از پژوهش و فعالیت های تحقیقاتی، شاخص های بخش کشاورزی را علمی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : با بررسی فعالیت های انجام شده در طی چهار سال گذشته مشخص می شود  چقدر از فعالیت های بخش کشاورزی به صورت علمی انجام شده است.

به گزارش واحد اطلاعات واخبارروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، ناصر حیدری پوری،  در نشست شورای هماهنگی بخش کشاورزی در بندرعباس افزود: علمی کردن فعالیت های کشاورزی ، اقتصادی کردن کشاورزی و موضوع تجهیز منابع و نیروی انسانی،  3شاخص مهم هستند که مدیران باید گزارش علمی آنها را تهیه وبه سازمان جهاد کشاورزی ارائه دهند.

وی افزود : هدف از نشست شورای هماهنگی بخش کشاورزی، مرور شاخص ها و عملکرد سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابع می باشد بطوری که مشخص شود در طی 4سال گذشته چقدر از فعالیت های کشاورزی براساس معیارهای علمی انجام شده است.

حیدری پوری تاکید کرد : بایدبا هدف ارتقاء شاخص های بخش کشاورزی، از فعالیت های علمی  و پژوهشی در تمام بخش های کشاورزی از جمله حفظ نباتات ، زراعت ، باغبانی ، شیلات ، دام وطیور ، منابع طبیعی و آبخیزداری  بیشترین بهره را برد.

وی عنوان کرد :قیاس کردن فعالیت های کشاورزی با مباحث علمی می تواند درارائه راهکارمناسب  تولید محصول سالم و اقتصادی کردن بخش کشاورزی موثر باشد.