خبرها


راه اندازی «میز خدمت» در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

مدیر میز خدمت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: میز خدمت با هدف تسریع در انجام امور ارباب رجوع و جلوگیری از تلاف وقت و سرگردانی مراجعان در سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان راه شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، آرزو ساربانی تصریح کرد: در راستای تحقق ماده 5 قانون حقوق شهروندی ابلاغیه ریاست محترم جمهوری میز خدمت در تمام ادارات و سازمان های دولتی راه اندازی شده است.

مدیر میز خدمت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تشریح کرد: ارباب رجوع با حضور در اتاق میزخدمت، درخواست خدمت خود را ثبت می کند و رسید ارائه خدمت دریافت می کند و سپس در زمانی که در رسید مشخص شده است برای دریافت نتیجه درخواست مجددا به میز خدمت مراجعه می کند.

وی خاطرنشان کرد: میز خدمت وظیفه پیگیری درخواست خدمت ارباب رجوع را به عهده دارد و مانع از سرگردانی ارباب رجوع در اداره می شود.

ساربانی اظهار کرد: از مجموعه 69 خدمتی که میز خدمت به ارباب رجوع ارائه می دهد 30 مورد خدمات الکترونیکی است و مراجعان می توانند به جای حضور فیزیکی در سازمان از طریق سامانه درخواست خود را ثبت کنند و نتیجه را نیز به صورت الکترونیکی دریافت کند.

وی اضافه کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع به زودی سایر خدمات نیز به صورت الکترونیکی قابل ارائه خواهد بود.