خبرها


چهارمین جلسه شورای بخش کشاورزی با حضور استاندار هرمزگان برگزار شد

استاندار هرمزگان در این نشست با تقدیر از  جذب مطلوب  اعتبارات اشتغال روستایی در بخش کشاورزی و کسب رتبه اول کشور گفت:این مجوز را می دهم تا این اعتبارات در   تمام بخشها مصرف شده و هر طرحی که آماده بود در اولویت پرداخت قرار گیرد.
دکتر فریدون همتی در ادامه ضمن گله مندی از اخذ استعلام های مکرر و اضافه در روند کار تولید ادامه داد:
همه مدیر های دستگاهها ی  دولتی موظف هستند کار مردم را در روند تولید سریعا انجام دهند و در پیچ و خم اداری گرفتار نکنند . وی اشاره کرد :بایستی قدر تولید کننده ها را بدانیم چرا که آنها ایثارگرند.
استاندار هرمزگان از یک موضوع  نوید بخش در بخش تولید نیز خبر داد و گفت : با مصوبه شورا عالی امنیت ملی مقرر است نیمی از سود بانکی طرحهایی که در بخش محرومیت روستایی استانهای شرقی و غربی انجام می شود توسط دولت جبران شود .
در این جلسه  مقرر گردید کمیته ای ضمن بازدید از واحدهایی که راکد هستند زمینه احیا و راه اندازی مجدد آنها را فراهم نماید . همچنین واحدهایی که توسط بانکها تملیک شده اند مورد بررسی قرار گیرد.