پیش بینی تولید بیش از 3 میلیون اصله نشاء سبزی و صیفی در بستک

مدیر جهادکشاورزی بستک، گفت: میزان نیاز شهرستان به نشاء سبزی و صیفی در یک فصل کاشت حدود 11 میلیون اصله می باشد که میزان 3 میلیون و پانصد نشاء در بستک تولید و مابقی از شهرستان های همجوار خریداری می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، عادل خورشیدی با اعلام آغاز زمان تولید نشاء سبزی و صیفی در بستک، گفت: کشاورزان این شهرستان جهت تامین نشاء مورد نیاز خود اقدام به تولید آن به روش نیمه مکانیزه در محیط های گلخانه ای و خزانه های داربستی با پوشش توری نموده اند..

 

مدیر جهادکشاورزی بستک، افزود: میزان نیاز شهرستان به نشاء سبزی و صیفی در یک فصل کاشت حدود 11 میلیون اصله می باشد که میزان 3 میلیون و پانصد نشاء در بستک تولید و مابقی از شهرستان های همجوار خریداری می گردد.

 

وی، کنترل آفت و بیماری ها، تنظیم دقیق زمان کاشت بذر در خزانه و انتقال نشاء به زمین اصلی، صرفه جویی در هزینه، درصد گیرایی بالا، صرفه جویی در مصرف آب و کنترل زمان برداشت را از مهمترین مزایای کاشت نشاء نسبت به بذر نام برد و خاطرنشان کرد: تولید نشاء در بستک از اواسط مرداد آغاز و تا مهرماه ادامه خواهد داشت.